Odpowiedź:
Zarówno w przypadku wycofania samochodów z działalności przed jej likwidacją, jak i w przypadku ich pozostawienia na stanie majątkowym na dzień likwidacji, spółka będzie miała obowiązek opodatkowania tych samochodów VAT. W obu tych przypadkach spółka będzie uprawniona do dokonania korekty podatku naliczonego.
Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na sposób rozliczenia korekty naliczonego podatku (szczegóły w uzasadnieniu).

Uzasadnienie:
Co istotne, przy nabyciu samochodów spółce przysługiwało prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty VAT naliczonego. Niezależnie zatem od faktu czy wspólnicy spółki zdecydują się przed likwidacją spółki przekazać samochody na własne cele prywatne, czy też pozostawią je na stanie majątkowym przedsiębiorstwa na dzień likwidacji spółki, samochody te powinny zostać wykazane do opodatkowania VAT.
W pierwszym przypadku podstawą takiego opodatkowania będzie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. W drugim natomiast – art. 14 ust. 1 i ust. 4 u.p.t.u.
Należy zatem zauważyć, że bez względu na przyjęty sposób postępowania, w zasadzie nastąpi ten sam skutek, tj. spółka zobowiązana będzie wykazać ww. samochody do opodatkowania VAT.
W kwestii korekty podatku naliczonego, odnieść się należy do przepisów art. 90b u.p.t.u.
Jak wynika z art. 90b ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy  w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła część kwoty podatku naliczonego, nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu. Zgodnie zaś z art. 90b ust. 2 u.p.t.u., w przypadku gdy w okresie ww. korekty, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.
Bez względu na fakt, czy wspólnicy w analizowanym przypadku zdecydują się przekazać samochody na cele prywatne, czy wykażą je w remanencie likwidacyjnym, będziemy tu mieli do czynienia ze zmianą ich wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, która wywołuje takie same skutki jak sprzedaż opodatkowana VAT.
Stosownie do art. 90b ust. 4 u.p.t.u., na potrzeby ww. korekty uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty.

Przykład:
Spółka nabyła jeden z samochodów w grudniu 2010 r. Okres korekty zatem, o którym mowa w ww. przepisach przypada w takim przypadku na okres grudzień 2010 r. – listopad 2015 r. Zakładając, że zmiana przeznaczenia nastąpił w czerwcu 2015 r., jako okres przed zmianą należy tu traktować okres grudzień 2013 r. – maj 2015 r. (tj. 54 miesiące), natomiast jako okres po zmianie czerwiec 2015 r. – listopad 2015 (6 miesięcy).
Uwzględniając przytoczone wyżej regulacje, wyliczenie wartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego będzie się przedstawiało następująco:
Do dokonania wyliczenia przyjęto, że spółka nabyła w grudniu 2010 r. samochód osobowy za kwotę netto 110.000 zł, z naliczonym podatkiem VAT w kwocie 25.300 zł.
Lp.  Wyszczególnienie
1. Kwota podatku wynikająca z faktury – 25.300
2. Kwota podatku naliczonego faktycznie odliczona w chwili nabycia – 6000
3 =1-2  Kwota podatku nieodliczona – 19.300
4. Liczba miesięcy okresu korekty – 60
5. Liczba miesięcy pozostałego okresu korekty (60-54) – 6
6 = (3/4) x 5 Kwota podatku do skorygowania – 1930
Biorąc pod uwagę ww. wyliczenie, w deklaracji VAT, w której będzie rozliczana korekta, spółka powinna skorygować in plus podatek naliczony od nabycia ww. samochodu w kwocie 1930 zł (oczywiście przy założeniu, że samochód został nabyty za kwotę 110.000 zł). Podatek ten należy wykazać w deklaracji VAT-7 w pozycji 43. Analogicznie należy postąpić z rozliczeniem drugiego z samochodów.
Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na sposób rozliczenia korekty naliczonego podatku.
Rozliczanie korekty naliczonego podatku nie będzie oczywiście celowe, jeżeli od miesiąca oddania samochodu do używania do momentu przekazania w ramach działalności opodatkowanej na cele prywatne albo wykazania w remanencie likwidacyjnym upłynie okres dłuższy aniżeli 60 miesięcy.

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 12.06.2015 r.