Podatnik posiada zaległość w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającą z nieprawomocnej decyzji organu podatkowego. Decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wymagalności.
Czy tego rodzaju zaległość winna się znaleźć w zaświadczeniu organu podatkowego o zaległościach podatnika?

W zaświadczeniu o wysokości zaległości podatkowych (o niezaleganiu) powinna znaleźć się informacja o tych zaległościach, które (póki co) wynikają z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.
Z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniono zasady wykonalności decyzji podatkowych. W miejsce dotychczasowej zasady natychmiastowej wykonalności decyzji wydanych w pierwszej instancji z możliwością wstrzymania ich wykonania, wprowadzono zasadę wykonalności dopiero decyzji ostatecznej z wyjątkową możliwością nadania decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności.
Zmiany dotknęły w związku z tym również przepisów o zaświadczeniach, w tym art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p.
Przepis art. 306e o.p. zawiera generalną klauzulę zobowiązującą organ ewentualnie prowadzący postępowanie wymiarowe do jak najszybszego wydania decyzji, celem ujęcia skutków takiej decyzji w zaświadczeniu. Powołany przepis stanowi bowiem, że przed wydaniem zaświadczeń o zaległościach podatkowych austala się, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
Przepis art. 306e o.p. stanowi natomiast, że w zakresie, o którym mowa w art. 239d o.p., uznaje się, że do czasu wydania ostatecznej decyzji nie istnieje zaległość podatkowa. Przepis powyższy dotyczy wyłącznie decyzji – której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności – wydanej w związku z istnieniem korzystnej interpretacji indywidualnej dla podatnika.
Nie ma żadnych przepisów, które wyłączałyby z zakresu zaświadczeń (o wysokości zaległości podatkowych) te zaległości podatkowe (czy też domniemane zaległości podatkowe), które zostały ustalone nieostateczną jeszcze decyzją organu podatkowego, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności. Czym innym jest bowiem wykonalność (egzekwowanie zaległości), a czym innym samo jej istnienie.
W związku z powyższym – w zaświadczeniu o wysokości zaległości podatkowych (o niezaleganiu) powinna znaleźć się informacja o tych zaległościach, które (póki co) wynikają z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności.