Klub sportowy podpisuje umowy z zawodnikami, w których zobowiązuje się do wypłaty nagród sportowych w zamian za należyte reprezentowanie klubu.
Czy klub jest zobowiązany do pobrania podatku? Czy tylko wystawienia PIT-8C na koniec roku? I czy jest jakaś kwota graniczna?
W przypadku gdy nagrody, o których mowa w pytaniu, zostaną zakwalifikowane do "innych źródeł" przychodów na gruncie u.p.d.o.f., to płatnik z tego tytułu nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie sporządza i doręcza informację wzór PIT-8C (bez względu na wysokość wypłaconych nagród).
Specyfikację źródeł przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Prawidłowe przyporządkowanie uzyskiwanych przychodów do tychże źródeł ma pierwszorzędne znaczenie w celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
W pytaniu brak jest informacji, czy zawodnicy są zatrudnieni w klubie na podstawie umów o pracę, czy też może z klubem łączą ich inne rodzaje umów. W mojej ocenie, w przypadku gdy zawodnika łączy z klubem umowa o pracę, a dodatkowo zawierana jest umowa odnośnie wypłaty nagród, to będzie stanowiła ona przychody ze stosunku pracy. Wynika to z postanowień art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Oznaczać to może, że otrzymane przez zawodników nagrody, zarówno te o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym, będą stanowiły przychód ze stosunku pracy, o ile poza ww. umowami łączy ich z klubem stosunek pracy.
Nagrody mogą być też wypłacane z innych "tytułów" i wtedy możemy mieć do czynienia "innymi źródłami", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Określenie, co w szczególności należy zakwalifikować do "innych źródeł", znajdujemy w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. - i są to m.in. stypendia, nagrody nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. Z powyższego wynika, że źródło, o którym mowa, nie jest katalogiem zamkniętym i należy do niego zaliczyć te przychody, których nie można zakwalifikować do źródeł wymienionych w punktach od 1 do 8 art. 10 u.p.d.o.f.. Zatem stypendia i nagrody mogą stanowić także przychody z "innych źródeł", o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., jeżeli nie należą do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. W przypadku zakwalifikowania przychodów do "innych źródeł", podmioty dokonujące wypłat z tego tytułu (z wyjątkiem dochodów zwolnionych - w art. 21, art. 52, art. 52c) nie mają obowiązku pobierania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Są one jednak obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu - art. 42a u.p.d.o.f.

Uwagi
Jeszcze inaczej będą klasyfikowane stypendia i nagrody sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody z uprawiania sportu. Zostały one zakwalifikowane przez ustawodawcę do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Zgodnie z ww. art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f., za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:" przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych". Odrębnymi przepisami, na podstawie których są przyznawane stypendia sportowe (jak również nagrody) przez Urząd Miasta, są przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), z której wynika, że stypendia i nagrody, o których mowa, mogą być finansowane ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast obowiązki podmiotów dokonujących wypłat z tytułu, m.in., działalności określonej w art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. (tj. obowiązki osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej), zostały określone w art. 41 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f.