Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Osoba fizyczna wnosząc swoje przedsiębiorstwo do spółki z o.o. (w zamian za udziały) sporządziła bilans w celu ustalenia wartości wkładu – wartości firmy (wartości godziwej aktywów netto). Po stronie pasywów przedsiębiorca wykazał zobowiązania z tytułu umowy leasingu operacyjnego. W tej pozycji uwzględniono sumę rat leasingowych pozostałych do zapłaty (do końca umowy). Dokonano również cesji tej umowy na spółkę z o.o. (przyjmującego aport).

Czy postąpiono właściwie wykazując w bilansie sumę wszystkich rat pozostałych do zapłaty?

Jeśli tak, to jak powinna wyglądać dekretacja otrzymywanych faktur i ich spłat?

Czy aby w tym bilansie przedsiębiorca nie powinien wykazać tylko wartości bieżącej faktury (na dzień aportu)?

Wówczas kolejne faktury (wystawiane już na spółkę z o.o.) byłyby księgowane jako zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedź:

Skoro mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym (na gruncie prawa bilansowego), to w bilansie jednoosobowego przedsiębiorcy nie należy ujmować zobowiązań wynikających z zawartej umowy leasingu innych niż z tytułu otrzymanych i niezapłaconych faktur. Po cesji spółka z o.o. będzie wykazywała otrzymane faktury w zobowiązaniach z działalności handlowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt IV.1 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz. 52), w przypadku leasingu operacyjnego korzystający nie wykazuje leasingu jako składnika aktywów. Oznacza to, że korzystający nie wykazuje także przyjętego na siebie w umowie leasingu zobowiązania.

Maciej Soprych, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 3.09.2015 r.