Odpowiedź
Podział samochodu skutkuje ograniczeniem przychodów i kosztów podatkowych.

Uzasadnienie
Na gruncie podatku dochodowego zaś w razie gdy środek trwały nie stanowi współwłasności małżonków i jest wykorzystywany w odrębnej działalności jednego z nich to wartość początkową tego środka ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział we własności, a więc w przypadku małżonków – po połowie (art. 22g ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.).
Należy zatem po ograniczeniu wspólności majątkowej dokonać korekty wartości początkowej środka trwałego w ewidencji środków trwałych i kolejne odpisy amortyzacyjne naliczać od niższej, skorygowanej wartości początkowej.
Po sprzedaży samochodu przychód z jego sprzedaży rozliczany będzie jako przychód ze wspólnej własności - u każdego podatnika proporcjonalnie do jego udziału (art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). Przychód ten będzie więc w 50% przychodem męża z działalności gospodarczej (nieopodatkowanym po 6 latach od wycofania samochodu z działalności gospodarczej - art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.) i w 50% przychodem żony (nieopodatkowanym po 6 miesiącach od nabycia - art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.).
Na marginesie należy zaznaczyć, że takiego proporcjonalnego podziału kosztów nie należy stosować do kosztów eksploatacji samochodu - tu analizy ich dokonuje się w oparciu o ogólną zasadę związku z przychodami (art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Krzysztof  Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 5.10.2015 r.