Pytanie

31 lipca 2012 r. podatniczka VAT wykupiła samochód osobowy z leasingu za kwotę 14.114, 75 zł brutto (11.474,41 zł netto, VAT - 2639,34 zł). Odliczyła 60 proc. VAT.
Czy przekazanie w grudniu 2013 r. tego samochodu na cele osobiste będzie opodatkowane VAT?
Czy trzeba zrobić korektę odliczonej części VAT?

Odpowiedź

Sprzedaż samochodu będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, gdyż minęło co najmniej pół roku od momentu wykupienia samochodu z leasingu.
W związku z tym, że cena wykupu samochodu nie przekraczała 15.000 zł i samochód zostanie sprzedany po upływie 12 miesięcy od jego wykupu, jego sprzedaż nie będzie rodziła obowiązku korekty podatku naliczonego.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 247), zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 proc. lub 60 proc. kwoty podatku:
a) określonej w fakturze lub
b) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., lub
c) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
d) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
- nie więcej jednak niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 u.p.t.u.

Stosownie zaś do przepisu art. 43 ust. 2 u.p.t.u. przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Z powyższego wynika, że sprzedaż samochodu będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, gdyż minęło co najmniej pół roku od momentu wykupienia samochodu z leasingu.
Natomiast jeśli chodzi o korektę podatku naliczonego, to w myśl art. 91 ust. 7a u.p.t.u. w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7b u.p.t.u. w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Natomiast stosownie do przepisu art. 91 ust. 7c u.p.t.u. jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

W związku z tym, że cena wykupu samochodu nie przekraczała 15.000 zł i samochód zostanie sprzedany po upływie 12 miesięcy od jego wykupu, jego sprzedaż nie będzie rodziła obowiązku korekty podatku naliczonego.