Odpowiedź:
Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika korzysta ze zwolnienia od PCC. W takim przypadku nie jest składana deklaracja podatkowa.
Uzasadnienie:
PCC jest daniną, którą opodatkowane są jedynie czynności wprost wskazane przez ustawodawcę i to o ile wypełnione są warunki opisane w ustawie podatkowej. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC zamieszczony został w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c. W art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.p.c.c. zostało wskazane, że opodatkowaniu PCC podlega m.in. umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Jeżeli zatem zostanie zawarta umowa pożyczki, czynność taka – co do zasady – podlega opodatkowaniu PCC.
Skoro jednak w badanej sytuacji pożyczkodawcą jest udziałowiec spółki z o.o., to wobec takiej pożyczki ma zastosowanie zwolnienie ukonstytuowane w art. 9 pkt 10 lit. i) u.p.c.c. Według takiego, zwalnia się od PCC pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez jej wspólnika lub akcjonariusza.
Z uwagi na zastosowane zwolnienie i brak odpowiednich zapisów w u.p.c.c. oraz samej deklaracji, moim zdaniem podatnik nie ma obowiązku informowania organu podatkowego (składania deklaracji PCC) o jej zaciągnięciu czy udzieleniu. Ergo, umowa pożyczki nie jest zgłaszana w US (uwaga: w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 2003 r., LK-2255/LM/BG/02 zostało wskazane, że należy składać deklarację nawet jeżeli zastosowanie ma zwolnienie od PCC, jednak pogląd taki nie znajduje uzasadnienia nawet w treści samek deklaracji – brak rubryki właściwej dla świadczeń zwolnionych).
Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 30 grudnia 2014 r.