Buduję dom. Będzie on wykorzystywany jedynie do celów mieszkaniowych, natomiast pozwolenie na budowę i projekt jest na budynek mieszkalno-usługowy (taki był wymóg starostwa w celu wykazania się w statystykach liczbą pozwoleń na lokale usługowe). Mam zamiar rozliczyć zwrot części VAT od materiałów budowlanych.
Jak w takiej sytuacji dokonać rozliczenia?
Uważam, że mam prawo do odliczenia 100% VAT (15/22 VAT), ponieważ dom będzie wykorzystywany wyłącznie do celów mieszkaniowych.
W mojej opinii, podatnikowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwrot VAT od pełnej kwoty wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym. Niewykluczone jednak, że organ przyzna podatnikowi prawo zwrotu części wydatków, która odpowiada proporcji powierzchni mieszkalnej do całości powierzchni budynku.
Ustawodawca w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) - dalej u.z.o.f., nie zawarł niestety uregulowań, które bezpośrednio odnosiłyby się do zasad zwrotu części wydatków w sytuacji, kiedy inwestycja jest przeprowadzana w budynku, z którego część przeznaczona jest na cele mieszkalne, a część na użytkowe. Tym bardziej nie jest uregulowana prawnie sytuacja, kiedy stan faktyczny wskazujący na przeznaczenie budynku jest inny niż stan prawny wynikający z wydanej decyzji.
Ustawodawca w art. 3 u.z.o.f. wskazał, że osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku m.in. z budową budynku mieszkalnego. Pod pojęciem budynku mieszkalnego przy tym rozumieć należy budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.
Do składanego wniosku podatnik ma obowiązek dołączyć załączniki, które będą potwierdzały charakter inwestycji. Treść art. 4 ust. 2 u.z.o.f. stanowi, że prawo do zwrotu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada m.in. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wymagane jest takie pozwolenie.
W opisanej sytuacji pozwolenie na budowę dotyczy budynku mieszkalno – usługowego.
Ministerstwo Finansów wydało liczne interpretacje przepisów u.z.o.f., niemniej żadna z nich nie odnosi się do podobnego stanu faktycznego. Podatnicy występowali do Ministerstwa Finansów z pytaniami jak sporządzić wniosek w sytuacji gdy podatnik prowadzi inwestycję w budynku, którego część będzie przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych a część będzie przeznaczone na cele prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy tym, interpretacje te dotyczyły sytuacji, w których faktycznie w części lokalu inwestor miał zamiar wykonywać pozarolniczą działalność gospodarczą. Stanowisko organów w tej kwestii jest jednolite: podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu części wydatków, która odpowiada proporcji powierzchni lokalu mieszkalnego w całości powierzchni budynku.
W przedstawionej zaś sprawie podatnik w całości będzie wykorzystywał budynek dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Uważam, że w takim przypadku podatnik powinien we wniosku wskazać pełne kwoty poniesionych wydatków. W mojej opinii podatnik powinien dołączyć do wniosku pismo, w którym poinformuje o zaistniałym stanie faktycznym oraz złoży oświadczenie, że pomimo wydanego pozwolenia na budowę budynku mieszkalno – użytkowego cała powierzchnia budynku będzie przeznaczona wyłącznie dla celów mieszkaniowych.
W piśmie można podać argumentację, iż dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego znaczenie ma faktyczne przeznaczenie budynku a nie tylko sama jego klasyfikacja statystyczna.
W przedstawionej sprawie znaczenie ma fakt, że dany obiekt został wybudowany w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i wyłącznie tylko takie potrzeby będzie zaspokajać.
Niestety z uwagi na fakt, że przepisy omawianej kwestii nie regulują, trudno ocenić, jak do tak sporządzonego wniosku odniesie się organ podatkowy. Skoro podatnik wskazuje, że sytuacja taka w Państwa regionie stała się obecnie obowiązującą to najprawdopodobniej organ już musiał ustosunkować się do podobnych okoliczności. Sugeruję by podatnik skonsultował te sprawę we właściwym urzędzie skarbowym.