Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Czy podatek VAT za IV kwartał 2014 r. powinien być uwzględniony w bilansie otwarcia u osoby fizycznej, która na przełomie roku przeszła na księgi rachunkowe?

Odpowiedź:

Podatek należny i naliczony VAT za IV kwartał poprzedniego roku, zaewidencjonowany w rejestrach VAT osoby fizycznej prowadzącej księgę przychodów i rozchodów, będzie podlegał rozliczeniu i zapłaceniu 25 stycznia, w którym to miesiącu osoba fizyczna będzie już prowadziła księgi rachunkowe. VAT należny jak również naliczony należy wykazać w bilansie otwarcia na kontach księgowych przewidzianych w ZPK do ewidencji tego podatku.

Uzasadnienie:

Zanim osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów przystąpi do otwarcia ksiąg rachunkowych, musi sporządzić tzw. inwentarz, czyli wykaz wszystkich aktywów i pasywów, które powinny zostać wprowadzone do otwieranych ksiąg rachunkowych na odpowiednich, przewidzianych do tego kontach (art. 19 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r.). Należy nadmienić, że inwentarz stanowiący podstawę otwarcia ksiąg rachunkowych musi być potwierdzony inwentaryzacją.

W jednostkach rozpoczynających prowadzenie pełnej księgowości np. od 2015 r. inwentarz zostanie ujęty w księgach rachunkowych pod datą 1 stycznia 2015 r. Pozycje tego inwentarza powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcie poszczególnych pozycji bilansu, a wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów dokonywana jest według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości (art. 19 ust. 2 u.o.r.).

Gdyby nie wprowadzono bilansem otwarcia podatku VAT za IV kwartał, to powstaje pytanie, w jaki sposób, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, należałoby zaksięgować zapłatę zobowiązania z tytułu podatku VAT, wynikającego z deklaracji za IV kwartał?

Tadeusz Waślicki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 14.07.2015 r.