Odpowiedź:
Tak, sytuacja powyższa jest w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowa i neutralne podatkowo.

Uzasadnienie:
Przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń - zob. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Z kolei art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
W świetle powyższych przepisów – jak czytamy w wyroku NSA z dnia 8 stycznia 2015 r. (II FSK 3401/14) – „za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:
– po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
– po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
– po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów)”.
W przedstawionej sytuacji nie jest spełniony drugi z wymienionych warunków, tj. świadczenie w postaci przelania pieniędzy na konto pracownika nie ma miejsca w interesie pracownika, lecz w interesie pracodawcy, jak również świadczenie to nie przyniosło pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść.
Powoduje to, że z tytułu wskazanego w pytaniu postępowania pracownik nie osiąga podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu, jak również postępowanie to nie wywołuje żadnych innych skutków w tym podatku. Jest ono zatem – najogólniej rzecz biorąc – w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych prawidłowe i neutralne podatkowo.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 28.09.2015 r.