Park Narodowy jest państwową osobą prawną. Do jego zadań należy w szczególności prowadzenie działań ochronnych w swoich ekosystemach, udostępnianie własnego obszaru i prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Realizując zadania, park narodowy dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług, jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Wykonywane przez park czynności są opodatkowane stawkami VAT, ale korzystają również z przewidzianych zwolnień przedmiotowych. Park narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów wydatki na finansowanie określonych ustawowo zadań.

Park narodowy uzyskuje przychody:

  • opodatkowane: z najmu obiektów na cele inne niż mieszkaniowe, ze sprzedaży drewna, tusz zwierzyny, usług i sprzedaży materiałów edukacyjnych, z udostępniania terenu parku, zajęć edukacyjnych, ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów, z noclegów w pokojach gościnnych,
  • zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe, dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze,
  • związane z wykonywaniem działalności ustawowej: dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowania z funduszu leśnego PGL Lasy Państwowe.

 

Park narodowy a prawo do odliczenia VAT od czynności finansowanych ze środków europejskich

Park narodowy zamierza realizować przedsięwzięcie w zakresie ochrony przyrody finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie 2021- 2027, ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk oraz gatunków fauny i flory, zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz prowadzenie lekcji i zajęć edukacyjnych w terenie, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi. Powyższe skutkuje prowadzeniem działalności opodatkowanej skutkującej przychodem opodatkowanym VAT.

Wszystkie zakupy towarów i usług realizowane w ramach przedsięwzięcia będą przez park narodowy wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawione na park narodowy. Dzięki temu park narodowy ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej. Wykluczone jest rozporządzanie towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi).

 

Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki

Sprawdź  

Park narodowy funkcjonuje jak każdy podatnik VAT

Regulacja prawa do odliczeń bezpośrednio związana jest z pojmowaniem statusu danego podmiotu jako podatnika VAT wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik związany z prowadzeniem działalności gospodarczej ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Organ interpretujący zwrócił uwagę, że podstawowym warunkiem w aspekcie prawa do odliczenia VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, generującą podatek należny. Biorąc to pod uwagę, park narodowy jako zarejestrowany, czynny podatnik VAT wykorzysta rezultaty pochodzące z projektu (jak choćby dodatkowe środki pieniężne) wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawione na park narodowy.

Zatem, park narodowy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia w przypadku niewystąpienia przesłanek wykluczających odliczenie podatku naliczonego.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 maja 2024 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.209.2024.1.KK

Czytaj również: Przekazanie przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie podlega VAT >>