Czy można wystawić zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku od nieruchomości osobie, która jest współudziałowcem firmy zalegającej z zapłatą podatku?
Zaznaczam jednocześnie, że osoba ta wszystkie podatki, dotyczące posiadanych przez niego nieruchomości są opłacane. Zaległość występuje tylko na ww. firmie.
W przypadku, gdy na osobie nie ciążą zaległości w podatku od nieruchomości, nie ma podstaw do odmowy wydania przez organ podatkowy zaświadczenia o niezaleganiu w tym podatku, pomimo, że osoba ta jest współudziałowcem firmy posiadającej takie zaległości.
Zgodnie z przepisami art. 51 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p. - zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a o.p., lub ratę podatku.
Na mocy art. 51 § 3 o.p. również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta stosuje się przepisy art. 51 § 1 i 2 o.p.
Z kolei na podstawie art. 52 § 1 o.p. na równi z zaległością podatkową traktuje się także:
1) nadpłatę, jeżeli w zeznaniu lub w deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 o.p., została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych,
2) zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy,
3) wynagrodzenie płatników lub inkasentów pobrane nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej,
4) oprocentowanie nienależnej nadpłaty bądź zwrotu podatku zwrócone lub zaliczone na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.
Stosownie zaś do definicji zawartych w art. 6 i art. 7 § 1 o.p., podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podatnikiem jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
W związku z powyższym, w przypadku, gdy na osobie, o której mowa w pytaniu, nie ciążą zaległości w podatku od nieruchomości, nie ma podstaw do odmowy wydania przez organ podatkowy zaświadczenia o niezaleganiu w tym podatku, pomimo, że osoba ta jest współudziałowcem firmy posiadającej takie zaległości.

Uwagi
Na podstawie art. 109 § 1 o.p. w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej przepisy m.in. art. 51 § 1 o.p. stosuje się odpowiednio. Co za tym idzie o ewentualnej zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości u osoby będącej udziałowcem firmy mającej zaległości w podatku od nieruchomości, może być mowa dopiero po orzeczeniu odpowiedzialności tej osoby za zaległości firmy w podatku od nieruchomości w trybie przewidziany w rozdziale 15 "Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich" działu III "Zobowiązania podatkowe" o.p.