Zakupiłam pawilon handlowy na bazarze. Grunt będzie dzierżawiony. Jednocześnie muszę uiścić jednorazową bezzwrotną opłatę lokalizacyjną w wysokości 4500 zł. Opłatę tę pobiera właściciel bazaru. Dodam, że miesięcznie będzie też płatny czynsz za dzierżawę gruntu pod pawilonem.
Czy mogę tę opłatę jednorazowo wrzucić w koszty? Czy też powiększa ona wartość początkową pawilonu handlowego?
Przedmiotowej opłaty nie można uznać za wydatek na nabycie środka trwałego (pawilonu). W związku z tym przedmiotowy wydatek trzeba uznać za koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu (środki trwałe).
W myśl przepisów art. 22b ust. 1 u.p.d.o.f., za wartości niematerialne i prawne uważa się nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
4) autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
5) licencje,
6) prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),
7) wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how )
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.
Przedmiotowa opłata lokalizacyjna nie jest wydatkiem na nabycie wartości niematerialnej i prawnej. Wnosząc tę opłatę podatnik nabywa prawo do "obecności" na bazarze. Nie nabywa wszakże żadnego spośród praw wymienionych w art. 22b u.p.d.o.f.
Należałoby się zastanowić, czy ewentualnie opłata lokalizacyjna może być potraktowana jako wydatek na nabycie pawilonu na bazarze. Zgodnie z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., w przypadku nabycia środków trwałych ich wartością początkową jest cena nabycia. W myśl art. 22g ust. 3 u.p.d.o.f. za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.
Wskazuje się wprawdzie w definicji na "opłaty notarialne, skarbowe oraz inne". Niemniej jednak nie wydaje się, aby opłata lokalizacyjna była ową "inną opłatą" związaną z nabyciem środka trwałego. Nie jest ona związana z tym, że nabyto pawilon, lecz raczej z tym - jak rozumiem - że podatnik może mieć swoje miejsce na bazarze. Ma ona także charakter jednorazowy.
Wszystko to wskazuje, moim zdaniem, na to, że wydatek na opłatę lokalizacyjną nie jest wydatkiem na nabycie środka trwałego (pawilonu). W związku z tym wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodów.
Jest to koszt niezwiązany bezpośrednio z żadnym przychodem. Nie można także określić w tym momencie okresu, z jakim wiąże się ten koszt. W związku z tym, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6 w związku z ust. 5c u.p.d.o.f. koszt ten trzeba będzie potrącić w dacie jego poniesienia.
W myśl zaś art. 22 ust. 6b u.p.d.o.f., za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.