Czy umowy rozpoczęte przed 1 stycznia 2017 r. i częściowo już zafakturowane z odpowiednią stawką VAT za dalsze etapy prac fakturowane po 1 stycznia 2017 r. powinny być fakturowane bez VAT?

Jak od 1 stycznia 2017 r. będzie wyglądać sytuacja w przypadku wynajmu sprzętu (nagrzewnice, agregaty prądotwórcze, pompy) przez spółkę matkę?

Czy firma świadcząca usługi najmu sprzętu powinna wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Odpowiedź:

Z projektowanych przepisów przejściowych wynika, że odwróconemu obciążeniu podlegają usługi, o których tu mowa, wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przepisy nie udzielają odpowiedzi na pytanie o sposób potraktowania usług świadczonych w sposób ciągły.
Wszystko wskazuje, że jeśli przedmiotem usługi podwykonawcy byłoby wypożyczenie sprzętu budowlanego, to odwrotne obciążenie nie miałoby zastosowania.

Uzasadnienie:

Z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawodawca postanowił objąć mechanizmem odwróconego obciążenia także niektóre z transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. Ustawa tego dotycząca jest obecnie w trakcie procesu ustawodawczego.
Mechanizm odwróconego obciążenia – w odniesieniu do usług objętych tą procedurą – będzie miał zastosowanie, jeśli usługodawcą będzie podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, zaś usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie. W odniesieniu do robót budowlanych ustawa wprowadza jeszcze dodatkowy warunek odnoszący się do charakteru działania usługodawcy. Ma on działać mianowicie jako podwykonawca.
Z projektowanych przepisów przejściowych wynika, że odwróconemu obciążeniu podlegają usługi, o których tu mowa, wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przepisy nie udzielają odpowiedzi na pytanie o sposób potraktowania usług świadczonych w sposób ciągły. Wydaje się, że powinny one być rozliczone proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót przed i od dnia 1 stycznia 2017 r.
Z drugiej strony można również czytać przepisy przejściowe w ten sposób, że te usługi, które zostały wykonane (zakończone), bądź częściowo wykonane (zakończono dany etap prac, co stanowiło podstawę do rozliczenia) po 31 grudnia 2016 r. w całości podlegać będą odwrotnemu obciążeniu.
Odwrócone obciążenie stosuje się do usług wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710) – dalej u.p.t.u.

W pierwotnej wersji załącznika nr 14 do u.p.t.u. – w takiej wersji projektu, jaka została wniesiona do Sejmu – wśród usług objętych odwrotnym obciążeniem wymieniano m.in. „Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług” (bez względu na symbol PKWiU).
Obecnie – w tej wersji ustawy, która została uchwalona przez Sejm i trafiła do Senatu – nie wymienia się już tego rodzaju usług.
Wszystko zatem wskazuje, że jeśli przedmiotem usługi podwykonawcy byłoby wypożyczenie sprzętu budowlanego, to odwrotne obciążenie nie miałoby zastosowania.

Adam Bartosiewicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 25.11.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami