Odpowiedź:
Mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych i organów podatkowych spółka powinna proporcjonalnie przyporządkować korektę ceny do dochodów/strat poszczególnych miesięcy. Niemniej, zaliczenie faktury korygującej do dochodu grudnia danego roku podatkowego (zamiast proporcjonalnego przyporządkowania do poszczególnych miesięcy) nie wydaje się wiązać z istotnym ryzykiem podatkowym, jeżeli całoroczne zobowiązanie podatkowe (wykazane w deklaracji CIT-8) będzie zadeklarowane w prawidłowej wysokości.

Uzasadnienie:
Na wstępie zakładam, że ustalony poziom zysku ww. 5% został ustalony na poziomie rynkowym, stąd poziom ten nie powinien być kwestionowany przez organy podatkowe.
Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. nie regulują kwestii momentu rozpoznania korekty przychodów. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych pojawia się jednak wielokrotnie aspekt ujęcia zbiorczych faktur korygujących. Zgodnie z jednolitą linią interpretacyjno-orzeczniczą faktura korygująca, wystawiona z powodu zmiany w wysokości ceny powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towaru (czyli w poszczególnych miesiącach roku podatkowego). Przykładowo z wyroku NSA z dnia 2 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 31/11, II FSK 180/11) wynika nawet wyraźnie, że tylko w szczególnych okolicznościach korekty przychodu pozostaną bez wpływu na wysokość miesięcznych zaliczek: "Korekty te nie muszą także mieć wpływu na wysokość zaliczek miesięcznych na podatek i powstanie obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie zaliczki na podatek w części dotyczącej korygowanego przychodu. Podatnik ma bowiem możliwość płacenia zaliczek miesięcznych na podatek w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku wykazanego w zeznaniu za rok poprzedzający rok podatkowy (art.25 ust. 6 u.p.d.o.p.). Ustalając z kontrahentami sposób ustalania ostatecznej ceny sprzedaży czy dostawy poprzez śródroczną i coroczną korektę cen może wybrać taki sposób rozliczeń podatkowych, który będzie chronił go przed negatywnymi skutkami korekt rozliczeń przychodu w poszczególnych miesiącach." W konsekwencji, mając na uwadze orzecznictwo sądów administracyjnych i organów podatkowych Spółka powinna raczej proporcjonalnie "przyporządkować" korektę ceny do dochodów/strat poszczególnych miesięcy.
Niemniej, chciałbym zwrócić uwagę, iż w mojej dotychczasowej praktyce doradczej nie spotkałem się z sytuacją w której organy podatkowe określałyby zaległości podatkowe z tytułu błędnej kalkulacji zaliczek, w sytuacji w której roczne zobowiązanie podatkowe byłoby zadeklarowane w prawidłowej wysokości. Tym samym, zaliczenie faktury korygującej do dochodu grudnia danego roku podatkowego (zamiast proporcjonalnego przyporządkowania do poszczególnych miesięcy) nie wydaje się wiązać z istotnym ryzykiem podatkowym.

Dominik Klemens, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 11.10.2015 r.