Czy firma (mały podatnik) może zastosować amortyzację jednorazową na wózek widłowy?
Faktura zakupu: 2 maja 2009 r., na 17.000 zł. Ujawniony w listopadzie 2009 r. (znalazła się faktura zakupu). Od 2 maja 2009 r. wózek był wykorzystywany w działalności gospodarczej.
Tak, amortyzacja jednorazowa jest w takiej sytuacji możliwa.
Amortyzacji jednorazowej na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., podlegać mogą środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Warunek ten jest w przedstawionej sytuacji spełniony, tj. przedmiotowy wózek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w listopadzie 2009 r. W konsekwencji, nie ma przeszkód, aby mały podatnik, o którym mowa w pytaniu, jednorazowo w 2009 r. zamortyzował ten wózek widłowy na podstawie art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f. (rzecz jasna, o ile spełnione są pozostałe warunki jednorazowej amortyzacji, w szczególności nie został przekroczony limit 338.000 zł na 2009 r.).

W szczególności nie jest przeszkodą jednorazowej amortyzacji fakt, iż przedmiotowy wózek widłowy jest wykorzystywany w działalności gospodarczej od 2 maja 2009 r., a wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (ujawniony w tej ewidencji - zob. art. 22d ust. 2 zdanie drugie oraz art. 22h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.) został dopiero w listopadzie 2009 r. Stanowisko takie zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 3 lipca 2008 r. (pismo to stanowi odpowiedź na interpelację nr 3486, http://orka2.sejm.gov.pl), jak również prezentują je organy podatkowe. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2009 r., IPPB1/415-1407/08-2/KS, czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 lutego 2009 r., IBPBI/1/415-920/AP. W obu interpretacjach czytamy, że "zastosowanie metody jednorazowych odpisów amortyzacyjnych powoduje szybsze (lub wolniejsze) niż według innych metod zaliczenie do kosztów podatkowych wartości środków trwałych. Możliwość wyboru tej metody nie została uwarunkowana formą nabycia środka trwałego. Nie ma przeszkód do jej stosowania gdy nabycie nastąpiło w sposób inny niż w drodze kupna (aport wniesiony do spółki, nabycie w drodze spadku i darowizny lub inny nieodpłatny sposób - z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 45a u.p.d.o.f.), a także do ujawnionych środków trwałych nie objętych dotychczas ewidencją (art. 22h ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.)".