Odpowiedź:
W obecnej chwili brak jest jednolitego stanowiska jeśli chodzi o możliwość potraktowania odprzedaży paliwa na podstawie karty paliwowej jako dostawy łańcuchowej. Tym samym, istnieje ryzyko zakwestionowania takiej czynności przez organy podatkowe. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie w wnioskiem o pisemną interpretację indywidualną.
Jednak – jeśli jak wynika z treści pytania – mamy do czynienia z wystawianiem faktury przez sprzedawcę paliwa (a nie przez inny podmiot), to gdy obciąża Pan handlowców kwotą wynikającą z faktury wystawionej przez stację paliw i nie realizuje zysku na refakturowaniu (odsprzedaży) paliwa ma Pan możliwość odsprzedaży paliwa handlowcom poprzez wystawienie faktury bez konieczności uzyskania koncesji.
Uzasadnienie:
Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że usługa kart paliwowych nie polega na dostawie paliwa. Operator kart nie dostarcza paliwa klientom. W tej sytuacji klienci operatorów nie mogą odliczać VAT naliczonego przez dostawę tych paliw.
Wystawca kart świadczy jedynie usługę polegającą na finansowaniu dokonywanych przez firmę zakupów towarów i usług. Zatem w takim przypadku nie dochodzi do transakcji łańcuchowych dostaw w rozumieniu art. 7 ust. 8 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. W przypadku tym nie ma zatem miejsca umowa o dostawę paliwa, lecz umowa o finansowanie jego zakupu. Skarżąca nie "nabywa" na stacji benzynowej paliwa w celu dokonania jego odsprzedaży firmie, która nabywa paliwo, korzystając z pełnej swobody wyboru jego ilości oraz jakości, jak również momentu zakupu. Jest ona natomiast zobowiązana do finansowania dokonywanych przez tę firmę zakupów paliwa, a tym samym świadczy w ten sposób usługę finansową, a nie dostawę towarów (zob. wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., I FSK 1177/11, wyrok NSA z 2 lutego 2014 r., I FSK 803/13).
Należy jednak podkreślić, że organy podatkowe twierdzą, że w opisanym przypadku mamy do czynienia z transakcją łańcuchową (art. 7 ust. 8 u.p.t.u.), a co za tym idzie można refakturować odsprzedaż paliwa za pośrednictwem karty paliwowej (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r., IPPP2/443-1272/13-2/KBr).
Tak więc, póki co brak jest jednolitego stanowiska jeśli chodzi o możliwość potraktowania odprzedaży paliwa na podstawie karty paliwowej jako dostawy łańcuchowej. Tym samym, istnieje ryzyko zakwestionowania takiej czynności przez organy podatkowe. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie w wnioskiem o pisemną interpretację indywidualną.
Powyższe dotyczy kart paliwowych wystawionych przez inne podmioty niż stacja paliw. Jednak – jeśli jak wynika z treści pytania – mamy do czynienia z wystawianiem faktury przez sprzedawcę paliwa, to gdy obciąża Pan handlowców kwotą wynikającą z faktury wystawionej przez stację paliw i nie realizuje zysku na refakturowaniu (odsprzedaży) paliwa, ma Pan możliwość odsprzedaży paliwa handlowcom bez konieczności uzyskania koncesji (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPP2/443-82/07/EJ z 27 listopada 2007 r.).
Mariusz Jabłoński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 12 stycznia 2015 r.