Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, co do zasady, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

 


Amortyzacji podatkowej, zgodnie z art. 22a ust. 1 u.pd.o.f., podlegają środki trwałe, czyli składniki majątku, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. stanowią własność lub współwłasność podatnika;
  2. zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie;
  3. są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania;
  4. ich przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok;
  5. są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jeżeli monitoringu nie wbudowano w konstrukcję budynku, podlega on amortyzacji

A zatem warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej monitoringu jest spełnienie warunków wymienionych w art. 22a ust. 1 u.p.d.o.f. Jeżeli warunki te spełniono monitoring podlega amortyzacji podatkowej. Krótko mówiąc, jeżeli systemu monitoringu nie wbudowano w konstrukcję budynku, czyli można go odłączyć bez naruszenia elementów budynku lub samego systemu, wówczas podlega on amortyzacji podatkowej jako odrębny, samodzielny środek trwały.

Czy można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego monitoringu?

Natomiast co do możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego istotna jest klasyfikacja statystyczna, czyli w tym przypadku KŚT. Przyjmuje się, że systemy monitoringu są objęte KŚT 624 "Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne", co umożliwia zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Zatem, jeżeli spełniono pozostałe warunki wymienione w art. 22k ust. 7 u.p.d.o.f., można skorzystać z preferencji przewidzianej w tym przepisie.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:
Kalkulator - amortyzacji - SPRAWDŹ >

Czy metody amortyzacji można zmienić? >

Czy możliwa jest amortyzacja części budynku? >