Pytanie

Spółka, czynny podatnik VAT, w ramach działalności deweloperskiej sprzedaje lokale mieszkalne i usługowe na rzecz klientów indywidualnych. W dniu 24 maja 2013 r. podpisała w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży domku jednorodzinnego, w której zawarto informację, iż klient zapłaci resztę należności do końca miesiąca. Klient wpłacił powyższą należność w dniu 27 maja 2013 r., na którą została wystawiona faktura VAT na przedpłatę na zakup ww. domku ze stawką VAT 8proc. Nie wystawiono faktury VAT dokumentującej sprzedaż domku.
Czy można nie korygować faktury VAT, która została wystawiona na przedpłatę na zakup domku mino, że wcześniej podpisano akt notarialny na jego sprzedaż?

Odpowiedź

W sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową na 100 proc. nie jest konieczne wystawienie nowej faktury oraz korekta faktury pierwotnej.

Uzasadnienie

Otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w dacie jej otrzymania. Wynika to z art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi sprzedawca otrzymał część należności, w szczególności m.in. zaliczkę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej części należności.

Fakturę należy wystawić w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania zaliczki na poczet dostawy towarów lub wykonania usługi, przy czym obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie niezależnie od terminu wystawienia faktury. Otrzymanie zaliczki jest czynnością, która zobowiązuje do rozliczenia podatku należnego zawartego w otrzymanej kwocie w dacie powstania obowiązku podatkowego, tj. w dacie otrzymania tej części należności.

Jeśli otrzymana kwota zaliczki (zaliczek) nie stanowi 100 proc. wartości ceny usługi (dostawy), po realizacji sprzedaży konieczne jest wystawienie faktury końcowej w terminie nie późniejszym niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi lub wydania towaru.

Faktura taka różni się w swej treści od zwykłej faktury VAT tym, że musi zawierać numer wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej. Kwotę wartości usługi należy pomniejszyć w niej o wartość otrzymanej części należności, a kwotę podatku należnego od sprzedaży pomniejszyć o wartość kwoty VAT wykazanej w fakturze zaliczkowej.

"Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku" >>>

Fakturę końcową wystawia się w sytuacji, gdy faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto transakcji. Jeżeli natomiast pobrana kwota zaliczki (zaliczek) stanowi całą wartość transakcji, nie ma potrzeby wystawienia faktury końcowej po zrealizowaniu transakcji. Zostaje ona wówczas rozliczona w całości na podstawie faktur zaliczkowych.