Firma zawarła w styczniu 2011 r. z jedną osobą 10 jednodniowych umów o dzieło, po 70 zł brutto każda. Każdą umowę rozliczno ryczałtowo i dokonano wypłaty od razu po jej zakończeniu.
Czy płatnik, przekazując na koniec miesiąc zaliczkę do urzędu skarbowego, ma przekazać tyle, ile pobrał z każdej pojedynczej umowy i odprowadzić łączną sumę, czy też zsumować kwoty brutto, naliczyć podatek od łącznej kwoty umów i odprowadzić do urzędu?

Moim zdaniem umowy należy rozliczać każdą osobno z uwagi na obowiązek potrącenia zaliczki lub ryczałtu w zależności od kwoty należności wynikającej z każdej umowy.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., ryczałt w wysokości 18% przychodu potrąca się m.in. z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło, jeśli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. W razie nie spełnienia tych warunków płatnik powinien potrącić zaliczkę, a nie ryczałt.
Płatnicy dokonujący m.in. świadczeń z tytułu umowy o dzieło mają obowiązek przekazywania kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego z tego tytułu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano te zaliczki lub podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego (art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).
Oznacza to, że płatnik powinien rozliczać każdą umowę oddzielnie pod kątem wspomnianych warunków z art. 30 ust. 1 pkt 5a u.p.d.o.f. Natomiast nie ma, moim zdaniem, przeszkód, aby kwoty pobranych w danym miesiącu zaliczek lub ryczałtu przekazać do urzędu skarbowego w jednej kwocie.