Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Prowadzę działalność gospodarczą oraz prowadzę dział produkcji rolnej. Obroty z działalności gospodarczej przekroczyły limit 1.200.000 EUR, natomiast z działów specjalnych nie przekroczyły.

Czy mam obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych łącznie dla przychodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych?

Czy liczą się łączne obroty do limitu?

Jestem czynnym podatnikiem VAT, i z działalności gospodarczej, i z działów specjalnych.

Odpowiedź:

Pełną rachunkowością należy objąć także dział specjalny produkcji rolnej.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r., przepisy tej ustawy stosuje się do m. in. osób fizycznych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Zwróćmy uwagę, że powyższy przepis w żaden sposób nie odnosi się do źródeł przychodów czy zasad ich opodatkowania. Istotna jest okoliczność świadczenia usług lub sprzedaży towarów. Z całą pewnością prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej generuje przychody ze sprzedaży wytworzonych tamże produktów. Ustawa o rachunkowości w żadnym  miejscu nie wyłącza takich przychodów z limitu 1.200.000 euro i w żadnym miejscu nie stanowi, by działalność generująca tego rodzaju przychody mogła być wyłączona z obowiązku prowadzenia pełnej rachunkowości.

Mają Państwo zatem obowiązek objęcia księgami obu sfer działalności, przy czym wskazane jest, by w polityce rachunkowości tak ustalić plan kont, by można było wyodrębniać przychody i koszty z nich wynikające.

Do ustalenia, czy doszło do przekroczenia limitu przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych należy brać pod uwagę przychody generowane zarówno w ramach jednoosobowej działalności pozarolniczej, jak i z działów specjalnych produkcji rolnej.

Status VAT podatnika nie ma w przedmiotowej sprawie znaczenia, przy czym zwracam uwagę, że do ustalania okoliczności przekroczenia limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych bierzemy przychody netto.

Piotr Żak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 29.01.2016 r.