Czy i jakie kary grożą za niezłożenie deklaracji CIT-ST, gdy spółka ponosi cały czas straty i nie płaci podatku dochodowego?
 

Nieskładanie – mimo obowiązku – informacji CIT-ST stanowi wykroczenie skarbowe. W konsekwencji osoby, które w spółce z o.o. zajmują się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, mogą z tytułu nieskładania przez spółkę informacji CIT-ST zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej.
Jak stanowi art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) – dalej u.d.j.s.t., podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone. Szczegółowe zasady składania tych informacji (informacji CIT-ST) określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1693) – dalej rozporządzenia. Z § 4 ust. 2 rozporządzenia wynika, że informacje CIT-ST przekazywane winny być naczelnikowi urzędu skarbowego:
1) w terminie wpłaty zaliczki na podatek - za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
2) każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
3) łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym - za ostatni miesiąc roku podatkowego.
Takie brzmienie przepisów może sugerować, że obowiązek składania informacji CIT-ST powiązany jest z wystąpieniem obowiązku zapłaty zaliczki na podatek. Tak jednak nie jest, co potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 sierpnia 2008 r. (IP-PB3-423-763/08-2/MS) uznając za nieprawidłowe takie właśnie stanowisko podatnika. W interpretacji tej czytamy, że "obowiązek sporządzania i składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji CIT-ST, wynika tylko i wyłącznie z faktu posiadania przez podatnika zakładów (oddziałów) położonych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby podatnika. Jednocześnie zmiana stanu zatrudnienia ma istotny wpływ na powstanie obowiązku sporządzenia i przekazania dodatkowej informacji (aktualizującej stan zatrudnienia w danym zakładzie/danej gminie). Zarówno w ustawie o podatku od osób prawnych jak i w u ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, brak jest unormowań wskazujących, iż obowiązek sporządzenia i złożenia przedmiotowej informacji CIT-ST, uwarunkowany jest jakimkolwiek innym kryterium niż fakt posiadania przez podatnika zakładu (oddziału)".
A zatem w przedstawionej sytuacji spółka, która ponosi straty i w związku z tym nie płaci zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, obowiązana jest do składania informacji CIT-ST.

Mając na uwadze powyższe wskazać pragnę, że przepisy u.d.j.s.t. nie określają żadnych konsekwencji naruszania obowiązku składania informacji CIT-ST. Nieskładanie – mimo obowiązku – informacji CIT-ST stanowi jednak wykroczenie skarbowe, o którym mowa w art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) – dalej k.k.s. W konsekwencji osoby, które w spółce z o.o. zajmują się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi (zob. art. 9 § 3 k.k.s.), mogą z tytułu nieskładania przez spółkę informacji CIT-ST zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie wchodzi natomiast w grę pociągnięcie spółki z o.o. do odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm., gdyż ustawa ta określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; ustawa ta nie ma zastosowania w przypadku czynów zabronionych pod groźbą kary jako wykroczenia lub wykroczenia skarbowe).