Pytanie

Prywatna szkoła prowadzona przez spółkę z o.o. otrzymuje dotację oświatową. By zachęcić ucznia do nauki w tej szkole, spółka funduje uczniowi comiesięczny bilet na dojazd do szkoły.
Jakie obowiązki podatkowe z tytułu przekazania biletu ma spółka?

Odpowiedź

Wartość przekazanych uczniowi biletów powiększała będzie jego przychody z innych źródeł.

Uzasadnienie

Pomoc w postaci przekazania biletu czy to komunikacji miejskiej, czy innej formy transportu zbiorowego, może być na gruncie podatkowym rozpatrywana jako pomoc materialna (art. 90b i nast. ustawy o systemie oświaty - dalej u.o.s.o., bądź jako realizacja obowiązku zapewnienia dostępu ucznia do szkoły wynikająca z art. 17 u.o.s.o.

Obydwie te formy wsparcia korzystają z preferencji podatkowych, gdy pochodzą od organu gminy – tą jednostkę samorządu terytorialnego obciążają zarówno obowiązek zapewnienia dostępności szkół, jak i pomocy materialnej, czy to o charakterze socjalnym, czy to motywacyjnym.

Z obowiązkami tymi korespondują przewidziane zwolnienia podatkowe dla świadczeń pomocy materialnej dla uczniów pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni i przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. oraz zwrotu kosztów przejazdu do szkoły pochodzące z budżetu gminy i przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty (art. 21 ust. 1 pkt 40c u.p.d.o.f.).

Drugie ze zwolnień, jako obejmujące jedynie świadczenia pochodzące od gmin nie znajdzie w przedstawionej w przykładzie sytuacji zastosowania. Można by jednak zaliczyć przyznany uczniowi bilet do pomocy materialnej finansowanej ze środków własnych szkoły – niestety świadczenie polegające na przyznaniu uczniowi biletu nie zostało wymienione pośród form pomocy materialnej przewidzianych w przepisach o systemie oświaty (art. 90c u.o.s.o.).

W efekcie uczniowi należy przypisać przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f.) w wysokości odpowiadającej wartości zakupionych usług przewozowych (a więc wartości nominalnej biletu – art. 11 ust. 2a pkt 2 u.p.d.o.f.). Wypłata świadczeń z tego źródła nie obciąża płatnika obowiązkiem obliczani zaliczek, jednak niezbędne jest jego wykazanie w informacji rocznej PIT-8C (art. 42a u.p.d.o.f.).