Pytanie

Czy do samochodu dostawczego FORD FT 260, 2.2 TDCi, MR 2,6 t musimy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i przesłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-26?
Samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej.

Odpowiedź eksperta Vademecum Głównego Księgowego

Jeśli wymieniony w pytaniu model samochodu można zaklasyfikować do katalogu pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. i podatnik będzie posiadał zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie przeprowadzonego "nowego" dodatkowego badania technicznego oraz dowód rejestracyjny pojazdu zawierający odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań, będzie mógł odliczać cały podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych bez konieczności składania deklaracji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu.

Uzasadnienie

Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie prawa do odliczenia wydatków z tytułu nabycia paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., nie ma zastosowania w przypadku gdy samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie zaś z przepisem art. 86a ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 u.p.t.u. do wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika należą
1) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
2) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Zobacz: Samochód w działalności gospodarczej >>

Aby spełnić powyższe wymagania podatnik powinien posiadać:
- zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego,
- dowód rejestracyjny pojazdu zawierający odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań.

Z uzasadnienia zmian wynika, że w związku z faktem, że zmianie uległ katalog pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do dnia wejścia w życie ustawy tracą co do zasady swoją moc. Zgodnie z przepisami przejściowymi dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od wejścia w życie niniejszej ustawy (30 czerwca 2014 r.). Swoją aktualność zachowują jedynie badania, którym były poddane samochody van i wielozadaniowe z jednym rzędem siedzeń (o ile nie było w nich przeróbek).

Tak więc jeśli wymieniony w pytaniu model samochodu można zaklasyfikować do katalogu pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 u.p.t.u. i podatnik będzie posiadał zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie przeprowadzonego "nowego" dodatkowego badania technicznego oraz dowód rejestracyjny pojazdu zawierający odpowiednią adnotację o spełnieniu wymagań, będzie mógł odliczać cały podatek naliczony z tytułu nabycia paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych bez konieczności składania deklaracji VAT-26 oraz prowadzenia ewidencji przebiegu.