Odpowiedź:

1. Właściciel biura rachunkowego posiadający bezpieczny podpis elektroniczny może na podstawie udzielonego pełnomocnictwa składać w imieniu klientów deklaracje do ZUS i urzędu w formie elektronicznej podpisując je za pomocą podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Jeżeli jednak biuro nie posiada pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji – deklaracje składane byłyby przez klientów biura we własnym zakresie, nie jest konieczne posiadanie przez właściciela biura bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Uzasadnienie:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z. – od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., m.in. deklaracje PIT-4R i informacje PIT-11, składać się będzie urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w przepisach Ordynacji podatkowa.
Obowiązek ten przewiduje nowo dodany art. 45ba ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.
Stosownie do art. 45ba ust. 2 u.p.d.o.f., wyjątkiem od tej zasady (tj. od obowiązku przesyłania ww. druków w formie elektronicznej) będą objęci wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, podatnicy, którzy na podstawie przepisów u.p.d.o.f. informację PIT-11 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych). W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym m.in. PIT-4R i PIT-11 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.
Jak zaś postanowiono w art. 45ba ust. 3 u.p.d.o.f., przepis ust. 2 nie ma zastosowania m.in. do deklaracji i informacji, które w imieniu i na rzecz płatników lub podatników składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.
Powyższe oznacza, że biura rachunkowe m.in. druki PIT-4R i PIT-11 będą zobowiązane przesyłać wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podkreślić należy, że nie dotyczy to wszystkich biur rachunkowych, ale jedynie tych, które składają ww. druki w imieniu i na rzecz płatników i podatników, czyli tych które posiadają pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (informacji) w imieniu podatników (płatników lub inkasentów).
Jak bowiem wynika z art. 80a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta.
W związku z powyższym właściciel biura rachunkowego posiadający bezpieczny podpis elektroniczny może na podstawie udzielonego pełnomocnictwa składać w imieniu klientów deklaracje do ZUS i urzędu w formie elektronicznej podpisując je za pomocą podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym druku UPL – pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli jednak biuro nie posiada pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji – deklaracje składane byłyby przez klientów biura we własnym zakresie nie jest konieczne posiadanie przez właściciela biura bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 16 stycznia 2015 r.

"Podatki 2015 z komentarzem Crido Taxand" to pierwszy na rynku kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez doradców podatkowych z Crido Taxand.

Zobacz na Profinfo.pl >>>