Z analizy tematu podjętej przez dr Joannę Koronkiewicz w artykule pt. Zasada ceny rynkowej a spójność ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych płyną dwurodzajowe wnioski. Zdaniem autorki niedopuszczalne jest samodzielne badanie związku korekty dochodowości z przychodami podatkowymi, a jej ujęcie względem roku, którego dotyczy, jest właściwsze poprzez korektę dochodu w miejsce korekty przychodów bądź kosztów podatkowych.

 

 

 

Zobacz również: Duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła >>

Wykładnia wprowadzonego 1 stycznia 2018 r. art. 15e ustawy o CIT, sugerowana przez projektodawcę (która nakazuje wyłączyć z kosztów podatkowych – powyżej zdefiniowanego progu – określone rodzaje kosztów ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT), jest nieprawidłowa. Przepis ten nie powinien prowadzić do trwałego wyłączenia określonych kosztów z rachunku podatkowego z pominięciem zasady ceny rynkowej. Związek art. 15e z wyrażoną w art. 11 ust. 1 ustawy o CIT zasadą arm’s length wydaje się bowiem oczywisty zarówno z powodu wyraźnego odesłania do art. 11, jak i ze względu na wyłączenie ograniczenia w przypadku posiadania wiążącego porozumienia cenowego. Należy się zatem zastanowić, jaka jest relacja tych dwóch norm prawnych. Zarówno art. 15e, jak i art. 15c ustawy o CIT powinny zostać uzupełnione o klauzulę pozwalającą podatnikowi na obronę rynkowości swojego modelu biznesowego.

 


Więcej we wrześniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>