Pytanie

W trakcie roku podatkowego likwidujemy działalność gospodarczą prowadzoną w postaci spółki cywilnej.

Czy mamy obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury (zakładam, że spółka na dzień likwidacji nie posiada towarów, wyposażenia, ani środków trwałych)?

Czy za ostatni miesiąc podatek powinien zostać zapłacony z uwzględnieniem różnicy remanentowej, czy od dochodu powstałego wyłącznie za ten miesiąc, przy założeniu, że po powyższe zawiadomienie zostało złożone w urzędzie po terminie z tzw. czynnym żalem?

Odpowiedź

Brak zawiadomienia o spisie z natury nie przesądza o jego nieważności.

Uzasadnienie

Brak zawiadomienia o remanencie jest tylko brakiem formalnym. Oczywiście istnieje obowiązek informowania organu podatkowego o zamiarze sporządzenia końcowego spisu z natury z siedmiodniowym wyprzedzeniem (§ 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 z późn. zm.) - dalej r.k.p.i.r. Spis taki należy sporządzić nawet wówczas, gdy będzie "zerowy" - a więc nie będzie zawierał żadnych składników majątku. Niemniej jednak brak zawiadomienia organu podatkowego nie skutkuje nieważnością czy nieskutecznością tego remanentu.

Możliwość ustalenia dochodu dla potrzeb obliczenia zaliczek z zastosowaniem różnic remanentowych nie jest uzależniona od zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzania spisu z natury. Przepisy r.k.p.i.r. nie zawierają regulacji przesądzającej, że zachowanie wskazanych wyżej wymogów, w tym zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu jest warunkiem dokonania spisu z natury i wpisania go do księgi. Brak tego zawiadomienia nie uniemożliwia korzystania z metody ustalania dochodu określonej w art. 24 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.), sankcji tej nie przewiduje bowiem również ustawa podatkowa.

W efekcie za ostatni miesiąc działalności, niezależnie od zawiadomienia, należy zaliczkę na podatek obliczyć zgodnie z art. 44 ust. 2 zd. 2 u.p.d.o.f. - a więc z uwzględnieniem różnic remanentowych (art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f.).

W konsekwencji sankcją za niezawiadomienie organu podatkowego o sporządzaniu spisu z natury może być jedynie uznanie prowadzonych ksiąg za wadliwe (o ile organ uzna, że stwierdzone wady mają istotne znaczenie (art. 193 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa. Taka wadliwość może też skutkować sankcją karnoskarbową.

Podobnie wypowiedział się m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 10 kwietnia 2013 r., I SA/Bk 70/13.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł