We wzorze wniosku proponuje się ograniczenie zakresu danych identyfikacyjnych, co związane jest z uruchomieniem Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Ponadto zrezygnowano z podawania przez podatnika wysokości deklarowanej miesięcznej kwoty podatku, gdyż wysokość podatku w formie karty podatkowej ustalana jest decyzją konstytutywną, a informacja ta nie jest wykorzystywana przez organy podatkowe na potrzeby wymiaru podatku. Wykreślona została także treść oświadczenia podatnika lub pełnomocnika o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego, które zastąpione zostało odpowiednim pouczeniem.