Instytucja ta dedykowana jest podatnikom, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym mogą mieć pewne trudności w rozumieniu, czy też stosowaniu przepisów prawa podatkowego. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika będzie musi złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jego wyznaczenie.

Zobacz też: Będą zmiany w organizacji administracji skarbowej >>

Rolą asystenta będzie inicjowanie kontaktu z podatnikiem w celu zaoferowania swojej pomocy a następnie udzielanie, w zależności od potrzeb, różnego rodzaju ogólnych informacji podatkowych odnoszących się do podatnika, np. o zbliżających się terminach składania deklaracji, płatności podatku, sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, wyboru formy opodatkowania, zasadach korzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Udzielana przez asystenta podatnika pomoc nie będzie ograniczać się tylko do spraw dotyczących poprawnego wywiązywania się podatnika ze swoich obowiązków podatkowych wobec organów podatkowych (naczelnika urzędu skarbowego). Będzie ona polegać także na udzielaniu podatnikowi ogólnych informacji o rodzajach spraw załatwianych przez inne organy podatkowe i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Działalność asystenta podatnika ma wspomóc podatnika w osiągnięciu samodzielności, w prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też pomoc asystenta podatnika nie będzie dotyczyć m.in. sporządzania pism i opinii, prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych, a także reprezentowania podatnika w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Korzystanie przez podatnika z pomocy asystenta podatnika będzie możliwe przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Zobacz też: Skarbówka będzie sprawdzać wiarygodność podatników >>