Przy rekrutacji do szkół podstawowych obowiązuje rejonizacja - w pierwszej kolejności do szkół przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Obwód można sprawdzić na udostępnianych przez samorządy mapach.

 

 

 

Sześciolatek z zaświadczeniem

Naukę w pierwszej klasie mogą rozpocząć tak siedmio-, jak i sześciolatki z tym, że w przypadku tych ostatnich potrzebne będzie spełnienie dodatkowych formalności.

 

Według art. 36 ustawy - Prawo oświatowe szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

 1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

Zapis do innej szkoły na wniosek rodziców

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły - w tym celu muszą złożyć wniosek.

 

Kandydaci spoza obwodu danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.

 

Rodzic musi pamiętać, że:

 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

 

Bez punktów za szczepienia

- W tym roku kryteria przyjęcia do przedszkoli nie uległy zmianie. Wprowadzenie dodatkowych punktów za szczepienia, ale na razie będzie to obowiązywać jedynie w żłobkach. W tym roku zabrakło już czasu na prace nad wprowadzeniem takiego kryterium w przedszkolach. Zgodnie z prawem oświatowym, samorząd może jednak ustalić tylko sześć kryteriów, więc z jednego trzeba by zrezygnować, wymaga to od radnych dłuższego zastanowienia – mówi Katarzyna Pienkowska z wydziału prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Do wniosku rodzice dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

W Warszawie kryteria przyjęcia do pierwszej klasy to:

 • zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła,
 • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie,
 • ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata,
 • rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających o w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy,
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców lub rodzeństwa,
 • samotny rodzic,
 • objęcie pieczą zastępczą.

 

Warto przeczytać: Rodzic może sprawdzić oceny pełnoletniego ucznia

 

Szkołę wybiera oboje rodziców

Wybór szkoły dla dziecka bywa problematyczny, gdy nie ma co do tej kwestii zgody pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka. Pojawiają się wątpliwości, kto ma podpisać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
- Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy rodzic ma zarówno obowiązek, jak i uprawnienie do jej wykonywania - mówi Prawo.pl adwokat Klaudia Dzieweczyńska z Kancelarii Sommerrey & Partners - Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzygać będzie sąd opiekuńczy - tłumaczy.

 

Dodaje, że o drobnych sprawach życia codziennego dziecka każdy z rodziców może decydować samodzielnie, ale kwestie szczególnie ważne dla małoletniego i jego prawidłowego rozwoju, takie jak kwestie dotycząca zdrowia czy też wyboru szkoły czy przedszkola powinny być podejmowane w porozumieniu przez obojga rodziców. Nie wyłącza to jednak samodzielnej reprezentacji dziecka, ale daje drugiemu z rodziców prawo do zakwestionowania decyzji, jeśli została podjęta bez uzgodnienia z tym rodzicem, a on się z nią nie zgadza. 

 

- W praktyce jednak szkoły bardzo często, w ramach regulacji wewnętrznych, nie chcąc angażować się w ewentualne konflikty rodzinne, wymagają podpisów obojga rodziców, w takiej sytuacji koniecznym będzie podpisanie dokumentacji przez dwoje rodziców. Jeśli nie ma możliwości uzyskania podpisu drugiego rodzica, warto z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpić do sądu o wydanie odpowiedniego rozstrzygnięcia danej kwestii na podstawie art. 97 § 2 k.r.o. Można także wystąpić o zmianę orzeczenia sądu dotyczącego władzy rodzicielskiej na podstawie art. 106 k.r.o. - podkreśla adw. Klaudia Dzieweczyńska - Mam również wrażenie, iż rodzice często zapominają, że ich obowiązkiem prawnym przed podjęciem decyzji jest wysłuchanie dziecka w ważniejszych sprawach dotyczących jego osoby, a nadto - jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala - uwzględnienie w miarę możliwości jego rozsądnych życzeń.