Jaka jest procedura utworzenia niepublicznego centrum kształcenia ustawicznego?


Zapisy ustawy o systemie oświaty w rozdziale 8 pod tytułem szkoły i placówki niepubliczne dotyczą procedury założenia niepublicznego centrum kształcenia ustawicznego.


Rozpoczęcie działalności niepublicznego centrum kształcenia ustawicznego związane jest z uzyskaniem wpisu do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego właściwego dla miejsca działalności placówki (art. 82 ustawy o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego powinien zawierać:
a) oznaczenie osoby prowadzącej,
b) nazwę placówki,
c) siedzibę placówki,
d) datę rozpoczęcia,
e) adres właściwego dla wnioskodawcy organum podatkowego.

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy: kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność przez wnioskodawcę w przypadku osoby fizycznej, wyciąg z KRS w przypadku osoby prawnej,
2. charakterystyka warunków lokalowych - umowa najmu, akt własności lub inny dowód potwierdzający prawo do lokalu,
3. specyfika organizowanych kursów,
4. charakterystyka wyposażenia dydaktycznego,
5. dokument powołujący dyrektora placówki oraz dane dotyczące kwalifikacje dyrektora,
6. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych oraz kwalifikacji zawodowych odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć,
7. statut placówki.

Pomocny w opracowaniu statutu placówki może być ramowy statut publicznego centrum kształcenia ustawicznego stanowiący załącznik do rozporządzenia MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1226).