Nowe rozporządzenie ws. kształcenia ustawicznego określa zadania i sposób funkcjonowania centrów, które zajmą się prowadzeniem takiego kształcenia. Jeszcze przed 1 września 2019 r. MEN postanowiło skorygować lukę i dodać przepis, który pozwoli na prowadzenie niektórych kursów na starych zasadach.

 

Zobacz w LEX szkolenie online: Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. >

 

Szkoły zawodowe muszą uatrakcyjnić ofertę, by przyciągnąć dobrych nauczycieli>>

 

Niektóre kursy na dotychczasowych zasadach

Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego w danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Centrum realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:

  • zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
  • zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy.

 


Część kursów można prowadzić w oparciu o starą podstawę programową. Kursy kompetencji ogólnych odbywające się według programu nauczania uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, wydaną na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r., mogą  być prowadzone do dnia  31 sierpnia 2023 r.

 

Czytaj w LEX: Nowe ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów i podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego >

 

W rozporządzeniu doprecyzowano również przepisy stanowiące podstawę prawną dla przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla osób, które ukończyły ww. kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

Czytaj w LEX: Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. >