Podwyżki podwyżki dla nauczycieli  zapowiada również resort edukacji, ale pedagodzy nie otrzymają ich tak po prostu, wynagrodzenia mają wzrosnąć po zmianie w Karcie Nauczyciela. MEiN proponuje m.in. zwiększenie pensum nauczyciela o dwie godziny. Ale to nie wszystko – pedagodzy uczący przedmiotów, które według resortu wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych, mają realizować po dwie godziny zajęć rozwijających zainteresowania. Chodzi o nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki.

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można wstrzymać dodatek za wychowawstwo? >

 

Związkowcy przeciwni

Związek Nauczycielstwa Polskiego propozycje MEiN ocenił natomiast negatywnie i zdecydował się wycofać z negocjacji. - Wycofaliśmy się z tych rozmów do czasu, gdy zostaniemy poważnie potraktowani. Nie będziemy legitymizować tej farsy - mówił Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Sprawdź w LEX: Jak należy zatrudnić nauczyciela w ciągu roku szkolnego, który nie posiada przygotowania pedagogicznego?  >

Związkowcy zauważyli, że wysokość podwyżek będzie można prognozować dopiero na podstawie projektu budżetu na 2022 r. - dodeją jednak, że jeżeli MEN zakłada, że wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie dokonywał się poprzez przesunięcia między poszczególnymi komponentami tego wynagrodzenia, to - jak nauczyciele wyliczyli - rzeczywiste wzrosty netto będą wynosiły kilka czy kilkanaście złotych.

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor może zatrudnić na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych osobę bez kwalifikacji pedagogicznych, posiadającą pełne wykształcenie kierunkowe i zaproponować jej stawkę wynagrodzenia nauczyciela?  >

Propozycje resortu edukacji krytykowała też druga z najważniejszych nauczycielskich organizacji związkowych - Oświatowa "Solidarność".  Odrzuciła w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Związkowcy zaznaczyli, że projekt ten nie uwzględnia głównego postulatu "Solidarności", dotyczącego powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Sprawdź w LEX: Czy godziny ponadwymiarowe mogą być wypłacane nauczycielom pod koniec miesiąca? >

 


 

Powiązanie ze średnim wynagrodzeniem

I to właśnie do takiego pomysłu wraca Związek Nauczycielstwa Polskiego - będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy, która powiąże nauczycielskie wynagrodzenia ze średnią w gospodarce narodowej. Wystąpił o zarejestrowanie komitetu inicjatywy obywatelskiej.

Według ZNP należy zapisać w Karcie Nauczyciela (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.


– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

- W sytuacji występowania ustabilizowanego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie występuje w Polsce, wprowadzenie mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycielskich w oparciu o kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podniesie status zarobkowy nauczycieli do poziomu krajowego – przynajmniej w odniesieniu do najwyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku średniego wynagrodzenia w odniesieniu do stawki nauczyciela kontraktowego - wynika z uzasadnienia do projektu.

 

 

Sprawdź w LEX: Od kiedy nauczycielowi przysługuje wypłata dodatku za wychowawstwo, jeżeli wraca do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia w połowie miesiąca? >

- Skoro w uzasadnieniu podwyżek dla posłów i ministrów pisze się o wzroście przeciętnego wynagrodzenia, to nie widzę powodu, dlaczego pensja nauczyciela także nie miałaby się odnosić do tej kwoty - mówi wiceprezes ZNP. - To żenujące, żeby minimalne wynagrodzenie, żeby młody nauczyciel zarabiał niewiele więcej niż minimalne wynagrodzenie, nie wiem, jak miałoby to kogokolwiek zachęcić do wybrania tego zawodu. Nawet jeżeli przyjmiemy wyliczenia resortu i uznamy, że pensje pedagogów po proponowanych zmiana w Karcie Nauczyciela wzrosną o 20 proc., to wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyniesie 3600 zł przy pensji minimalnej, która w przyszłym roku sięgnie 3000 zł - mówi Krzysztof Baszczyński.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciele realizujący zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawa do dodatku za warunki pracy? >