Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do kolejnych liderów partii politycznych zasiadających w Sejmie i mających wpływ na kształt prawa oświatowego o spotkanie na temat sytuacji nauczycieli. Listy z wnioskiem o możliwość rozmowy m.in. na temat:

  • obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej “Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli,
  • wzrostu nauczycielskich uposażeń od 1 stycznia 2022 roku

 

Inicjatywa w Sejmie

- ZNP wspólnie z tysiącami nauczycieli, także przy udziale Forum Związków Zawodowych, zebrał ponad 250 tys. podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, która zmierza do faktycznego podniesienia poziomu życia materialnego nauczycieli – powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. Resort edukacji podkreśla, że taka zmiana wymagałaby szerszych konsultacji. Przypomina też o swoim projekcie noweli ustawy - Karta Nauczyciela.

Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę>>

Wyższy prestiż zawodu w nowej ustawie

- Temat ten ściśle powiązany jest z regułami budżetowymi i wydatkowymi. Wymaga to rozmów na szczeblu central związkowych z premierem - wskazała rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska. - Takie rozmowy się toczą i będą kontynuowane - dodała. Zapowiedziała, że resort planuje spotkania zarówno ze związkami zawodowymi, jak i przedstawicielami samorządów, aby rozmawiać na temat zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które są związane z takimi obszarami jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.

- Oprócz podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego i średniego nauczycieli, wprowadzono także szereg rozwiązań wzmacniających system wynagrodzeń. W 2019 r. zagwarantowano ustawowo minimalną kwotę dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Do dodatku funkcyjnego, w wysokości określonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, uprawniono także nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Ponadto, od września 2019 r. dla nauczycieli rozpoczynających staż w szkole, wprowadzone zostało jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł - wyliczała rzeczniczka MEiN.
 

Sprawdź w LEX: Czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można wstrzymać dodatek za wychowawstwo? >

 

Zmiany w Karcie nauczyciela najpóźniej od 1 września 2022 r.>>

Sprawdź w LEX: Kalkulator wyliczania łączonego pensum nauczycieli >

Powiązanie ze średnim wynagrodzeniem

Według ZNP należy zapisać w Karcie Nauczyciela (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.


– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

- W sytuacji występowania ustabilizowanego wzrostu gospodarczego, jaki obecnie występuje w Polsce, wprowadzenie mechanizmu ustalania wynagrodzeń nauczycielskich w oparciu o kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, podniesie status zarobkowy nauczycieli do poziomu krajowego – przynajmniej w odniesieniu do najwyższej stawki wynagrodzenia zasadniczego, a w przypadku średniego wynagrodzenia w odniesieniu do stawki nauczyciela kontraktowego - wynika z uzasadnienia do projektu.

Związki przeciwne propozycjom MEiN

Sprzeciwiają się natomiast projektowi MEiN, według którego pensum ma wzrosnąć o cztery godziny, wrócić też mają tzw. "godziny karciane" w dodatku jeszcze dłuższe niż dotychczas. Resort chce też zmienić zasady awansu zawodowego nauczycieli - zniknie stopień nauczyciela kontraktowego. Etapy po zmianie to:

  • okres wprowadzenia do zawodu nauczyciela (co najmniej 4 lata pracy)
  • nauczyciel mianowany
  • nauczyciel dyplomowany
  • utrzymanie rozwiązania dotyczącego uzyskiwania tytułu honorowego profesora oświaty.

 

Sprawdź w LEX: Od kiedy nauczycielowi przysługuje wypłata dodatku za wychowawstwo, jeżeli wraca do pracy po urlopie dla poratowania zdrowia w połowie miesiąca? >