Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie druku zaświadczenia ZUS ZLA w kolorze czerwonym czy wyłącznie na druku w kolorze zielonym?

Odpowiedź: pomimo przedłożenia przez pracownika druku zaświadczenia ZUS ZLA w kolorze czerwonym, pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na podstawie otrzymanego zaświadczenia.

Czy zwolnienie lekarskie może być wystawione wstecznie?

 
Uzasadnienie: w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość wystawiania przez lekarzy zaświadczeń lekarskich w  formie dokumentu elektronicznego lub zaświadczenia na papierowym druku - art. 55 ust. 1 w zw. z art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) – dalej u.ś.p. 

W przypadku wystawienia zaświadczenia na papierowym druku, lekarz ma obowiązek wydania pacjentowi kopii zaświadczenia dla pracodawcy w kolorze zielonym. Oryginał zaświadczenia wystawiony na druku w kolorze czerwonym, co do zasady powinien zostać przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to z faktu, iż na oryginale zaświadczenia określa się kodem liczbowym rodzaj choroby stwierdzonej u pacjenta. Przekazanie pracodawcy kopii zaświadczenia lekarskiego z pominięciem kodu liczbowego ma na celu ochronę danych sensytywnych pracownika.

W praktyce przyjmuje się, że omyłkowe dostarczenie pracodawcy zaświadczenia lekarskiego na druku czerwonym nie powinno wstrzymywać wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.