Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował właśnie analizę pt.: „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2024 roku”. Waloryzacja na poziomie 112,12 proc. wpłynęła na rozkład wysokości emerytur i rent powodując zmiany w strukturze – podkreśla ZUS na wstępie dokumentu. Jego autor podkreśla, że w marcu 2024 r. emerytury i renty w ZUS pobierało 7 969,7 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, bo 78,6 proc. ogółu, stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 6,6 proc., a rentę rodzinną 14,8 proc. świadczeniobiorców.

Czytaj również: Czy będzie emerytura bez podatku i składek dla wszystkich?>>

Wysokość emerytur

Znacząco wzrosła liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 7 000 zł. W marcu 2023 r. wynosiła ona 258,8 tys. osób, a w marcu br. wyniosła 473  tys., zatem w porównaniu z rokiem poprzednim jest wyższa o 214,2 tys., czyli o 82,7 proc. Emerytury w wysokości ponad 10 000 zł pobiera 91,3 tys. osób, w tym 3,7 tys. świadczeniobiorców, którzy pobierają emeryturę w wysokości ponad 15 000 zł. Największy odsetek emerytur – 11,7 proc. – to emerytury w przedziale wysokości od 2 600,01 zł do 3 000 zł. - Analizując wysokość emerytur nie można pominąć kwestii emerytur niższych niż najniższe gwarantowane - są to przede wszystkim emerytury z nowego systemu. Ich liczba rośnie systematycznie - w marcu 2023 r. było ich 368,5 tys. a w marcu 2024 r. już 403,8 tys. (wzrost o 9,6 proc.). Rozpatrując wysokość tych emerytur (bez dodatków pielęgnacyjnych) zauważamy, że w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 0,1 proc. liczby osób pobierających emerytury w wysokości do 500 zł. Są to osoby, których kapitał emerytalny w momencie przejścia na emeryturę był bardzo niski – twierdzi ZUS .W marcu 2023 r. liczba tych osób wyniosła 25,3 tys. a w marcu 2024 r. 25,4 tys. W tej liczbie w 2023 r. 6,1 tys. osób pobierało emerytury w wysokości do 100 zł., a w 2024 r. takich osób jest 6,9 tys.

 


Wysokość emerytur a płeć

Analizując liczbę osób pobierających emerytury według płci ZUS zauważa, że w populacji kobiet 37,3 proc. z nich pobiera świadczenia w wysokości do 2 600 zł, w przedziale wysokości: 2 600,01 – 2 800  zł odsetek ten wynosi 7,8 proc., w kolejnych trzech przedziałach odsetek maleje i tak w przedziale od 2 800,01 zł do 3 000 zł wynosi - 7,3 proc., od 3 000,01 do 3 200 zł wynosi - 6,4 proc. i od 3 200,01 do 3 400 zł wynosi - 5,4 proc. Emeryturę w wysokości powyżej 3 400 zł pobiera 35,9 proc. populacji kobiet. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. liczba kobiet pobierających emerytury w wysokości powyżej 5 000 zł wzrosła o 197,6 tys., tj. ponad 1,7 raza. Emeryturę w przedziale wysokości od 5 000 zł do 6 500 zł pobiera 7,9 proc. populacji (tj. 297,2 tys. kobiet), emerytury powyżej 6 500 zł - 4,7 proc. (tj. 177,9 tys.) populacji kobiet.

W rozkładzie wysokości emerytur w populacji mężczyzn tendencja jest odwrócona. To w przedziałach wysokości do 3 400 zł odsetek mężczyzn pobierających emerytury jest niższy niż w populacji kobiet. Począwszy od przedziału wysokości pomiędzy 3 400,01 zł a 3 600 zł i w każdym kolejnym przedziale, odsetek mężczyzn pobierających emeryturę jest wyższy niż w populacji kobiet. W przedziale wysokości 7000,01 zł i więcej zł odsetek ich jest najwyższy i wynosi 13,9 proc. Emeryturę w wysokości powyżej 3 400 zł pobiera 73,5 proc. populacji mężczyzn. Odsetek mężczyzn pobierających emerytury w wysokości powyżej 5 000 zł stanowi 37,5 proc. tej populacji, natomiast odsetek kobiet wynosi tylko 12,6 proc. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego populacja mężczyzn pobierających emeryturę w tej wysokości wzrosła o 290,1 tys., co stanowi ponad 1,5 raza większy wzrost niż w populacji kobiet. Mężczyźni pobierający emeryturę w wysokości od 5 000,01 do 6 500 zł stanowią 19,5 proc., zaś pobierający emeryturę w wysokości powyżej 6 500 zł – 18 proc. (tj. 449 tys. mężczyzn emerytów).

Czytaj również: Dodatkowa waloryzacja może wpłynąć na prawo do czternastki i jej wysokość>>

Wysokość rent z tytułu niezdolności do pracy

Po waloryzacji w marcu 2024 r. 49,9 proc. rent z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacanych w wysokości pomiędzy 1 200,01 zł a 2 200 zł. Największy wpływ na tak wysoki odsetek mają renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy pobierane w wysokości najniższej równej 1 335,72 zł oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości najniższej równej 1 780,96 zł. W przedziale wysokości od 2 000,01 zł do 2 200 zł zawiera się 11,1 proc. Na wysokość tego odsetka mają wpływ przede wszystkim renty wypadkowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości najniższej równej 2 137,15 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o 39,5 proc. wzrosła liczba rent w wysokości powyżej 5 000 zł. W 76,1 proc. są to renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w 18,7 proc. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i w 5,2 proc. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Renty wypłacane w wysokości pomiędzy 5 000,01 zł a 7 000 zł pobiera 45,8 tys. rencistów, a w wysokości powyżej 7 000 zł – 25,4 tys. świadczeniobiorców. Spośród nich 81,1 proc. stanowią osoby pobierające renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 


Wysokość rent z tytułu niezdolności do pracy a płeć

O ile wśród pobierających emerytury dominują kobiety stanowiąc 60,2 proc. tej populacji, to w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy przeważają mężczyźni stanowiąc 65,9 proc. populacji rencistów. Najwyższy odsetek kobiet, tj. 16 proc. pobiera renty w wysokości od 1 600,01 zł do 1 800 zł, w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi 13,6 proc. Należy również zauważyć, że znacznie wyższy odsetek mężczyzn, tj. 14,8 proc., pobiera renty w wysokości powyżej 5 000 zł, podczas gdy odsetek kobiet to 11,1 proc. Wśród tych rent przeważają górnicze renty z tytułu niezdolności do pracy wypadkowe pobierane w licznych przypadkach łącznie z emeryturą. W 75 proc. to renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, w 18,9 proc. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz w 6,1 proc. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Renty w wysokości powyżej 7 000 zł pobiera 6,2 proc. (tj. 21,5 tys.) mężczyzn i 2,2 proc. (tj. 3,9 tys.) kobiet.

 

Wysokość rent rodzinnych

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2023 liczba rent rodzinnych wypłacanych w wysokości od 1 580,01 zł do 1 800 zł uległa zmniejszeniu o 45,3 tys., tj. o 39,4 proc. Tak duży spadek w tym przedziale liczby rent rodzinnych wynika z podwyższenia wysokości najniższych rent rodzinnych z 1 588,44 zł do 1 780,96 zł, co licząc łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, spowodowało przejście do wyższego przedziału wysokości. Renty rodzinne w wysokości powyżej 5 000 zł pobiera 131,1 tys. świadczeniobiorców. Stanowią oni 11,1 proc.  populacji pobierających rentę rodzinną. W liczbie tej 17,7 tys. świadczeniobiorców pobiera rentę rodzinną w wysokości powyżej 7 000 zł.