Ustawa wprowadza zmiany ułatwiające pracownikom korzystanie z równego traktowania, ochroną uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Czytaj: Sejm za wydłużeniem terminów przy sprostowaniach świadectwa pracy >

Zmiany to m.in.

  • objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy innych członków rodziny pracownika, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;
  • umożliwienie w razie mobbingu dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także wówczas, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań – poniósł konkretną szkodę;
  • zaostrzenie przepisów dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.

Zobacz: Zasady wystawiania świadectwa pracy >

Wydłużono m.in. z 7 do 14 dni termin wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, a także wystąpienia do sądu pracy z tym żądaniem w przypadku odmowy przez pracodawcę.

Zobacz: Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia >

Nowelizacja w kpc

Ponadto wprowadzono prawo wystąpienia do sądu o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy w razie jego niewydania przez pracodawcę. A we wskazanych w ustawie sytuacjach prawo wystąpienia z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Zobacz: Świadectwo pracy w przypadku umów terminowych >

W związku z tymi uregulowaniami dodano zmianę do Kodeksu postępowania cywilnego, która ma stanowić konsekwencję w przepisach proceduralnych (w postępowaniu procesowym albo nieprocesowym) oraz zmianę w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych o nieponoszeniu kosztów.

Świadectwo pracy może być zastąpione:

  1. wydanym w postępowaniu procesowym prawomocnym wyrokiem zobowiązującym pracodawcę do wydania świadectwa pracy albo
  2. wydanym w postępowaniu nieprocesowym – prawomocnym postanowieniem ustalającym uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy.

Obawy legislatora

Główny legislator Senatu Bożena Langner zwraca wyraża obawę, jak te uregulowania będą mogły być stosowane w praktyce. Przepisy dodawane do kodeksu postępowania cywilnego stanowią bowiem dość istotne novum wstanie prawnym, umotywowane potrzebą społeczną, jednakże nie jest pewne, czy w praktyce nie przyniosą trudności i spełnią pokładane nadzieje.

POLECAMY: Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019 >

Z uwagi na to, że ustawa ma po części charakter porządkujący i dąży do eliminowania wątpliwości, wydaje się, że byłoby korzystne – wobec zmiany przepisu art. 282 § 2 pkt. 3 Kodeksu pracy (odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika), aby w ustawie tej był określony termin, w którym pracodawca ma wydać pracownikowi świadectwo pracy - dodaje legislator.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Zmiany w danych osobowych pracowników od 4 maja 2019 r. >

Do końca maja I rata odpisu na ZFŚS >

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej - od 2019 roku nowy obowiązek informowania pracowników >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Tu go uzyskasz >