Projekt skierował do Sejmu prezydent. Sejm uchwalił go pod koniec kwietnia. Senatorowie wprowadzili do ustawy poprawkę, którą w czwartek przyjął Sejm. Wprowadza ona do Kodeksu pracy przepis mówiący o tym, że pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pocztą.

Zobacz w LEX: Zasady wystawiania świadectwa pracy >

Zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy dotyczą kwestii związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo skorygować świadectwo pracy? >

Prezydent, kierując projekt do Sejmu, zwracał uwagę, że zmiany wzmacniają ochronę pracowników, ale są zarazem neutralne dla pracodawców – nie nakładają na nich nowych obowiązków, nie wiążą się również z dodatkowymi kosztami. Nowelizacja wynika z oczekiwań pracowników, którzy m.in. w korespondencji do Kancelarii Prezydenta sygnalizowali trudności związane z korzystaniem z niektórych uprawnień pracowniczych

 

Co się zmieni?

Nowelizacja zmienia nie tylko przepisy Kodeksu pracy, ale też Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i w ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wśród zmian zaproponowanych przez prezydenta w Kodeksie pracy jest m.in. wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni. Dodano także regulację, z której wprost wynika prawo wystąpienia do sądu pracy przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania tego świadectwa.

Zobacz procedury:

Uzupełnienie świadectwa pracy po orzeczeniu przyznającym odszkodowanie pracodawcy >

Wydanie świadectwa pracy w przypadku śmierci pracodawcy >

Nowela przyznaje także pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, z którym umowę o pracę zawarto na czas określony i wypowiedziano ją z naruszeniem przepisów, prawo żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Wprowadzenie tej regulacji stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2018 r.

Ustawa przewiduje objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników - innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznania im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom-ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów.

Sprawdź w LEX: Czy byłemu pracownikowi, który zwrócił się o wystawienie odpisu świadectwa pracy należy wystawić nowe świadectwo pracy na druku obowiązującym aktualnie? >

Nie masz dostępu do tego materiału? Pomożemy Ci rozwiązać wszystkie zadania wynikające z Twoich obowiązków kadrowo-płacowych! >

 


Nowe przepisy zmieniają również kwestie związane z mobbingiem i dyskryminacją. Zaproponowano zmianę art. 11(3) oraz art. 18(3a) Kodeksu pracy, poprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana ta powoduje, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację. Obecnie dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W przypadku mobbingu ustawa umożliwia pracownikowi dochodzenie od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Czytaj też: Unia wyśle ojców na "przymusowy" dwumiesięczny urlop rodzicielski >>>