Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował „Informację statystyczną o wynikach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy w IV kwartale 2021 r. oraz w okresie I-XII 2021 r.

Jak podkreśla ZUS, na mocy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870 t.j.), lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Ustawa ta nadaje także uprawnienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy zgodnie z ich celem.

Czytaj również: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych>>

Wyniki kontroli L4

W IV kwartale 2021 r. ZUS przeprowadził 99,9 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, a w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. - 353,2 tys. kontroli. W konsekwencji wydanych zostało 5,7 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. W całym roku takich decyzji Zakład wydał 18,3 tys. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w IV kwartale 2021 r. osiągnęła 4 252,7 tys. zł. W całym 2021 roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 15 058,2 tys. zł.

 


Ograniczenie wysokości zasiłków po ustaniu zatrudnienia

Jak podkreśla ZUS, kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym tą ustawą jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w IV kwartale 2021 r. obniżono wypłaty 33,1 tys. osobom o łącznie 38 152,2 tys. zł. W całym 2021 r. obniżka objęła 155,9 tys. osób a wypłaty zostały zmniejszone o 176 173,8 tys. zł.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Zawieszanie i zmniejszanie emerytury i renty >

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2021 r. wyniosła 42 407,7 tys. zł, a w okresie I-XII 2021 r. – 191 240,3 tys. zł. Dla porównania dodajmy, że kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w IV kwartale 2020 r. wyniosła 65 746,1 tys. zł, a w 2020 r. – 226 324, 4 tys. zł.