Zbiorowy wypadek przy pracy

Zgodnie z postanowieniem art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytuły wypadku przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Przykłady

  • Przykładem wypadku zbiorowego może być wypadek pracowników przewożonych samochodem, który uczestniczył w kolizji drogowej. Pracownicy – pasażerowie tego samochodu ulegli wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, a więc kolizji drogowej (np. zderzenie z innym pojazdem na drodze).
  • Innym przykładem wypadku zbiorowego może być upadek z wysokości pracowników budowlanych w wyniku zawalenia się rusztowania na którym pracowali.

Procedura

Procedury postępowania po zaistniałym wypadku zbiorowym są takie same jak przy wypadku indywidualnym i dla każdego z poszkodowanych sporządza się osobną dokumentację powypadkową.
Jeśli jednak wypadkowi ulega jednocześnie wiele osób (np. wypadek zbiorowy w wyniku tąpnięcia i zawalenia się ściany w kopalni) to wykonanie obowiązków ciążących na pracodawcy po zaistnieniu wypadku (art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej k.p.) jest bardziej pracochłonne, gdzie dla każdego poszkodowanego należy sporządzić odrębną dokumentację powypadkową.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.