Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

Osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pełen etat na stanowisku księgowej. Pracę wykonuje w siedzibie firmy. Uzgodnione zostało, iż pozostanie na pełnym etacie, ale przez cztery dni w tygodniu swoje obowiązki będzie wykonywać u siebie w domu na firmowym komputerze i programie, niekoniecznie w stałych godzinach pracy (w godzinach dla tego pracownika odpowiednich), a raz w tygodniu w siedzibie firmy.

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?

W jaki sposób dokonać takiej zmiany i jaki zapis będzie prawidłowy?

Czy w regulaminie pracy również należy dokonać zmiany?

Odpowiedź: regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tzw. telepraca, wymaga zawarcia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie zakładu pracy porozumienia określającego warunki stosowania telepracy. Jeżeli w zakładzie pracy związki zawodowe nie występują, wystarczające będzie uregulowanie kwestii wykonywania telepracy w regulaminie pracy, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielami pracowników. Dodatkowo, jeżeli do zmiany warunków zatrudnienia dochodzi w trakcie zatrudnienia, strony stosunku pracy są zobowiązane do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy w zakresie telepracy.

Czytaj: Telepraca - kodeksowa i nieformalna

Uzasadnienie: zgodnie z art. 675 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p., praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę poza zakładem pracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Należy wskazać, że wykonywanie pracy poza zakładem pracy przez cztery dni w tygodniu oraz przesyłanie jej wyników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest zgodne z cytowanym uregulowaniem. Jeżeli praca jest wykonywana poza zakładem pracy przez większość wymiaru czasu pracy, to z całą pewnością możemy tutaj mówić o regularności.

Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, pracodawca określa warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia (art. 676 k.p.). Natomiast, jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 676 § 4 k.p.). Zatem, zasady oraz warunki stosowania telepracy powinny wynikać z regulaminu pracy lub porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi.  

Jeżeli do zmiany warunków zatrudnienia w zakresie stosowania telepracy dochodzi w trakcie zatrudnienia, strony stosunku pracy są zobligowane do zawarcia porozumienia zmieniającego. Podkreślić należy, że pracodawca powinien, w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy.