Aby dalej otrzymywać świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus", trzeba złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Jeżeli rodzic zrobi to do 30 kwietnia br., zachowa ciągłość wypłaty – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Nowy okres rozliczeniowy, nowy wniosek

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca br. Wnioski można składać wyłącznie online za pośrednictwem PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia. Wygodnie jest złożyć wniosek przez PUE ZUS, jeśli dany rodzic ma zgłoszone też dzieci do ubezpieczenia. Ich dane można bowiem zaciągnąć z systemu, a złożenie wniosku zajmuje mniej niż 5 minut. Wniosek można podpisać profilem PUE, profilem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i podpisem osobistym (dostają go osoby, które chcą przy wydawaniu dowodu biometrycznego).

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 maja br. do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa do wypłaty przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec oraz lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku. Wypłata świadczenia odbywa się wyłącznie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Czytaj też: ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus

Dla kogo świadczenie

Program "Rodzina 500 plus" ma charakter powszechny i przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat, bez względu na dochody rodziców i liczbę dzieci w rodzinie.  Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.  

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu rodzic sprawuje opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie mogą otrzymać oboje w wysokości połowy przysługującej kwoty, czyli po 250 zł na dziecko.

Jeśli dziecko przebywa w pieczy zastępczej – w rodzinie zastępczej lub w pieczy instytucjonalnej, świadczenie przysługuje podmiotom sprawującym tą pieczę.

Jeśli rodzic występuje o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jest matką albo ojcem dzieci), składa  jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występuje o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musi złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Czy ZUS wyda decyzję

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji – jest ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego.  ZUS udostępnia wnioskodawcy  informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na jej profilu informacyjnym, ale także wysyła adres mailowy podany we wniosku. Oddzielnie wysyła informację o świadczeniu na każde dziecko. 

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego 500+, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia, zostanie wydana decyzja. Decyzja zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Prezesa ZUS. 

Wiadomość o tym, że wydaliśmy decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego 500+, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

Czy ZUS zawsze wypłaci 500 zł i do kiedy

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

  • podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,
  • kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Warto pamiętać, że w przypadku nowo narodzonych dzieci, jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, świadczenie przysługuje od dnia urodzenia dziecka.

Ponadto wypłata  świadczenie na nowy okres, zależy od daty złożenia wniosku. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek wraz wymaganymi dokumentami zostanie złożony

  • do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.