Czy w aktach osobowych można przechowywać podanie pracownicy o urlop macierzyński? 
 
 
Odpowiedź: wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien być przechowywany w aktach osobowych.
 
Uzasadnienie: zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Akta osobowe składają się z 3 części: w części A gromadzi się dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, a w części C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia. Wszelkie dokumenty dostarczone przez pracownika oraz sporządzone przez pracodawcę  powinny być dołączone do właściwych części akt osobowych, przy zachowaniu porządku chronologicznego.
 
 
Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286) stanowią, iż w części B akt osobowych przechowuje się m.in. pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego. W konsekwencji wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego powinien zostać dołączony do akt osobowych.
 
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź:  Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych