Odpowiedź: zdaniem autora, w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownica może uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów podyplomowych, o ile wyraziła zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych lub sama wystąpiła z taką inicjatywą. Czas szkolenia w takiej sytuacji nie jest czasem pracy pracownika.

Czytaj: Pracownica nie zawsze może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego

Natomiast w sytuacji polecenia pracownicy, przebywającej na urlopie macierzyńskim, wyjazdu służbowego wówczas czas podróży służbowej (poza dojazdem) były czasem pracy pracownika, a zlecanie pracy pracownikowi podczas podstawowego urlopu macierzyńskiego jest niedopuszczalne. Tak wiec nie można wydawać pracownikom, przebywającym na urlopach macierzyńskich, polecenia wyjazdu w podróż służbową.

 

Uzasadnienie: z przepisów prawa nie wynika, czy w okresie urlopu macierzyńskiego pracownica może odbywać szkolenia zawodowe (uczestniczyć w zajęciach w ramach studiów podyplomowych). Przepisy nie wskazują jakie rodzaje aktywności (nie mylić ze świadczeniem pracy) może podejmować pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim.

W tej sytuacji pojawiają się stanowiska, iż podjęcie szkolenia zawodowego albo innych czynności będących podnoszeniem kwalifikacji w czasie urlopu macierzyńskiego jest sprzeczne z celem tego urlopu. Autorzy tych stanowisk argumentują, iż świadczenie pracy możliwe jest tylko w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, ale w ograniczonym zakresie. Wydaje się, iż nie do końca można zgodzić się z tymi opiniami.

Mianowicie, moim zdaniem, czasu szkolenia czy też studiów podyplomowych, nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, o ile nie zobowiązaliśmy go do udziału w tymże szkoleniu. Z tego powodu należy stwierdzić, że czym innym jest wykonywanie zadań pracowniczych, a czym innym podnoszenie kwalifikacji.

Przedstawiając powyższe należy jeszcze wspomnieć o orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6 marca 2014 r., zgodnie z którym wykluczenie ze szkolenia zawodowego kobiety przebywającej na urlopie macierzyńskim jest dyskryminacją ze względu na płeć. Tak więc należy stwierdzić, iż nie można pozbawiać świadczeń pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich albo wychowawczych.

Mając na uwadze powyższe wydaje się, iż pracownica może uczestniczyć w szkoleniu (odbywać studia podyplomowe), o ile akceptuje podnoszenie kwalifikacji w okresie urlopu macierzyńskiego. W tej sytuacji czasu trwania szkolenia, studiów podyplomowych odbywanych przez pracownicę, za jej zgodą, podczas trwania urlopu macierzyńskiego,  nie można uznać za czas pracy.

Zobacz także: Przedsiębiorca na macierzyńskim może kontynuować działalność gospodarczą

Inaczej wygląda kwestia wysłania pracownicy w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego w podróż służbową gdyż czas przebywania w podróży służbowej jest wliczany do czasu pracy pracownika (poza czasem dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czasem pobytu w tej miejscowości). A przepisy prawa dopuszczają świadczenie pracy u własnego pracodawcy dopiero w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wówczas jednak pracownica może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. Przepisy nie przewidują łączenia pracy z wykorzystywaniem podstawowego urlopu macierzyńskiego. Co więcej odbywanie podroży służbowej przez rodziców wychowujących dzieci do lat 4 wymaga uzyskania ich zgody. 

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.