Odpowiedź: pracownica, która zaszła w ciążę w trakcie urlopu rodzicielskiego może z niego zrezygnować, jeżeli wniosek o urlop złożyła nie później niż 14 dni po porodzie.

Czytaj: Prezydent chce zmian w urlopach rodzicielskich

Uzasadnienie: pracownica, która zaszła w ciążę w trakcie urlopu rodzicielskiego może zrezygnować z części tego urlopu i powrócić do pracy (wówczas mogłaby skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia chorobowego)  tylko w przypadku gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożyła w ciągu 14 dni po porodzie łącznie z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. W przypadku gdy wniosek o urlop rodzicielski został złożony po upływie 14 dni od porodu, pracownica nie ma możliwości zrezygnowania z tego urlopu.

W takiej sytuacji, po wykorzystaniu pełnego urlopu rodzicielskiego może wrócić do pracy lub skorzystać z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko. Może też wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, urlopu wypoczynkowego (dotyczy to również przypadku, gdy pracownica zrezygnowała z części urlopu rodzicielskiego). Taki wniosek będzie dla pracodawcy wiążący, tzn. że nie będzie mógł odmówić udzielenia urlopu. Od decyzji pracownicy zależy, czy wystąpi tylko o urlop zaległy, czy także o urlop bieżący.

W trakcie urlopu rodzicielskiego pracownica nie może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, w tym czasie przysługuje jej bowiem zasiłek macierzyński (nie może więc jednocześnie korzystać z zasiłku chorobowego). Gdyby jednak zdecydowała się wrócić do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (a nie występować o urlop wychowawczy) lub miała możliwość zrezygnowania z części urlopu rodzicielskiego, to mogłaby skorzystać ze zwolnienia lekarskiego już od pierwszego dnia pracy.

Podstawę wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku stanowi przeciętne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających chorobę. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe - art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Jeżeli więc pracownica przejdzie na zwolnienie lekarskie bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego (lub w ciągu 3 miesięcy) podstawa zasiłku chorobowego nie będzie ustalana na nowo, lecz będzie taka sama jak zasiłku macierzyńskiego.

Płatnikiem zasiłków jest pracodawca lub ZUS. Jeżeli pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników, zasiłki wypłaca ZUS. Pracodawcy którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników sami wypłacają zasiłki. Liczbę ubezpieczonych, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Czy pracownicę w ciąży można wysłać w delegację służbową?

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie na czas nieokreślony kobiety w ciąży?

Co oznacza, że pracownica w ciąży może wykonywać pracę przy komputerze do 4 godzin dziennie?