Do osób prowadzących pozarolniczą działalność nie stosuje się przepisów kodeksu pracy (KP), gdyż nie są one pracownikami. Nie przysługuje im więc urlop macierzyński przewidziany w art. 180 § 1 KP. Mogą natomiast pobierać zasiłek macierzyński przez cały okres ustalony przepisami k.p. jako okres urlopu macierzyńskiego, z tytułu urodzenia dziecka w okresie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

Zobacz takze: Przedsiębiorca na chorobowym może podpisywać faktury

Wynika to z treści art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: z 2014 r. poz. 159) – dalej u.ś.p. Nie ma przy tym znaczenia, czy w tym okresie wykonują działalność czy inną pracę zarobkową. W przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma zastosowania przepis art. 17 ust. 1 u.ś.p. zgodnie z którym ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia 
W związku z tym przedsiębiorca, pobierając zasiłek macierzyński, może w dalszym ciągu wykonywać czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub podejmować inne dodatkowe zatrudnienie. Z tego powodu nie traci prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Więcej na www.twoja-firma.abc.com.pl>>>