Odpowiedź:

Kobieta, która podlegając dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu urodzi dziecko będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie wyklucza prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej stanowi przeciętny miesięczny przychód.
 
Uzasadnienie:
 
Prawo do zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego ma ubezpieczona, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
a) urodziła dziecko,
b) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
c) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia - art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.) – dalej u.ś.p.
W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczona może wykonywać pracę zarobkową np. pozarolniczą działalność gospodarczą, gdyż do tego zasiłku nie stosuje się art. 17 ust. 1u.ś.p.ch., zgodnie z którym ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia (art. 31 ust. 5 u.ś.p.). Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu, który nie jest pracownikiem, co do zasady stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 48 u.ś.p.). Jeżeli jednak zdarzenie uzasadniające nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego np. poród nastąpiło przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne miesiące kalendarzowe tego ubezpieczenia. Nadmienić przy tym trzeba za "przychód" dla potrzeb u.ś.p. uważa się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 u.ś.p.). W przypadku przedsiębiorcy jest to więc zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia albo 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, i nie wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, po doliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe - art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Tym samym, jeżeli kobieta prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, w okresie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu urodzi dziecko będzie jej przysługiwał z tytułu tego ubezpieczenia zasiłek macierzyński. Jeżeli kobieta przez okres ubezpieczenia chorobowego, z którego przychód będzie brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, opłacała składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego będzie stanowiła ta kwota, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.