Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Zobacz zestawienie: Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych w latach 2000-2018 >

 


 

Rafalska: wysokość wskaźnika to bardzo dobra informacja

- Podpisałam obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej ws. wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r., nie świadczenia, która będzie w następnym roku, ale składek na ubezpieczenie emerytalne. Wskaźnik wynosi 109,2 proc. Jest jednym z najwyższych w ostatnich latach. Takie wskaźniki obowiązywały w 2007 czy 2008 r. Cały nasze gromadzone środki, składki zostaną zwaloryzowane o 9,2 proc. Proszę mi wskazać jakąś instytucję bankową, gdzie moglibyśmy własne oszczędności tak dobrze i tak bezpiecznie ulokować. Te osoby, które mają największy kapitał, mają szansę w kolejnym roku na wyższą emeryturę - mówiła minister.

 


Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne zgodnie z art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Czytaj: Spór o "stażowe emerytury" trafi do Rady Dialogu Społecznego >>