Związek Pracodawców Business Centre Club przekazał Ministerstwu Rozwoju i Technologii swoją opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (nr UA1). Pozytywnie oceniono w niej wolę łagodzenia obciążeń publicznoprawnych dla najmniejszych przedsiębiorców. - Bez żadnych wątpliwości należy stwierdzić, że w obecnej rzeczywistości obciążenia te są zbyt duże, co generuje wiele negatywnych zjawisk na rynku pracy – czytamy w opinii.

Czytaj również: Wakacje składkowe. Decyzja odmowna bez prawa zaskarżenia do sądu powszechnego>>

Projekt należy uzupełnić

Jednocześnie jednak eksperci BCC zwrócili uwagę na konieczność uzupełnienia projektowanej regulacji. Uznali, że jeśli zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych mają być realną pomocą dla mikroprzedsiębiorców, to zwolnienie powinno być szersze.

Podkreślono m.in., że tzw. wakacje składkowe będą miały bardzo wąskie zastosowanie. Zwolnienie od opłacania składek nie dotyczy np. składki zdrowotnej, a to właśnie ona, ze sposobem jej naliczania, jest najbardziej dotkliwa dla wielu mikroprzedsiębiorców.

BCC wskazał, że jeżeli proponowane zwolnienie rzeczywiście ma być realną pomocą dla mikroprzedsiębiorców, to powinno obejmować co najmniej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną oraz, ze należałoby rozważyć, czy zwolnienie nie powinno objąć również należności opłacanych za pracowników zatrudnianych przez mikroprzedsiębiorców.

Eksperci zwrócili też uwagę na projektowany art. 17a ust. 3, zgodnie z którym ze zwolnienia z opłacania składek nie będzie mógł skorzystać mikroprzedsiębiorca, który jako ubezpieczony wykonywał w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Przepis ten ma przeciwdziałać negatywnemu zjawisku „wpychania na samozatrudnienie”. W tym miejscu BCC sprzeciwia się zakładaniu przez ustawodawcę a priori niezgodnego z prawem działania przedsiębiorców.

Według BCC, od wykrywania zachowań niezgodnych z prawem są organy kontrolne, a ustawodawca nie może zakładać takiego zachowania jako swego rodzaju „standardu”.

W projekcie brakuje przepisów dotyczących sytuacji, w której wniosek o zwolnienie ze składek nie zostanie rozpoznany przed terminem ich płatności lub wszczęta zostanie procedura odwoławcza.

BCC sugeruje wprowadzenie regulacji zakładającej, że w przypadku, w którym organ rentowy nie rozpozna wniosku w terminie lub będzie toczyło się podstępowanie odwoławcze, przedsiębiorca nie podnosi odpowiedzialności za nieopłacenie składek i może wstrzymać się z ich zapłatą do zakończenia podstępowania. Projekt musi zostać uzupełniony o wskazane aspekty. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ubezpieczenia chorobowego.