Za uchwaleniem ustawy nowelizującej ustawę o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw głosowało 402 posłów, przeciw było 12, a 29 się wstrzymało. Sejm odrzucił sześć poprawek złożonych przez Koło Parlamentarne Polska 2050, o wprowadzenie których zabiegały organizacje transportowe, dotyczące m.in. bazy eksploatacyjnej. Wcześniej poprawki te nie uzyskały akceptacji sejmowej Komisji Infrastruktury. Posłowie odrzucili także wniosek Konfederacji, by odrzucić projekt ustawy w całości.

Czytaj również: Rząd przyjął projekt ustawy wdrażającej tzw. Pakiet Mobilności I>>
 

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Uchwalona nowela, dotycząca m.in. czasu pracy kierowców, dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności 1, który obejmuje m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi na przykład o wymagania związane z posiadaniem siedziby przedsiębiorcy, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Rozszerzono również katalog naruszeń przepisów prawa, które wykluczają spełnienie wymagań dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i zarządzającego transportem. Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące wykonywania przewozów kabotażowych w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zasad wykonywania i kontroli takich operacji transportowych w Polsce.

Ustawa przewiduje zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

Teraz nowela trafi do Senatu.