Umowa na czas określony została przedłużona do dnia porodu. W dniu 30 kwietnia 2016 r. pracownica urodziła dziecko, czyli jest to jej pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego.
  • Czy przy wystawianiu świadectwa pracy należy wykazać ten 1 dzień urlopu macierzyńskiego?
  • Czy po zmianach od 2 stycznia 2016 r. należy wykazywać w świadectwie pracy urlopy macierzyńskie i rodzicielskie?
  • W którym punkcie świadectwa pracy najlepiej umieścić taką informację?
 
Odpowiedź: w świadectwie pracy nie należy umieszczać informacji o wykorzystaniu jednego dnia urlopu macierzyńskiego. Po zmianach od 2 stycznia 2016 r. nie należy wykazywać w świadectwie pracy informacji o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 
 
Uzasadnienie: w obowiązującym wzorze świadectwa pracy stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) nie ma rubryk na wpisanie informacji o wykorzystaniu przez pracownika urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

Z informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż obecnie nie są planowane zmiany w ww. rozporządzeniu związane z przepisami dotyczącymi uprawnień pracowniczych w zakresie pełnienia funkcji rodzicielskich.

W przypadku urlopu rodzicielskiego ewentualnie zmianę w tym zakresie można umieścić w ust. 4 pkt 9 świadectwa pracy gdzie podaje się informację o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień lub świadczeń przewidzianych przepisami prawa pracy (pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów).